BIC Plzeň

BIC views

Dotační podpora digitalizace v podnicích

Bez zavádění nových digitálních technologií se dnes neobejde téměř žádný podnik, pokud si chce udržet svou konkurenceschopnost. Připravili jsme proto přehled chystaných dotačních programů, které mohou s financováním takovýchto aktivit pomoci.

Přehled obsahuje jak programy zaměřené přímo na podporu digitální transformace podniků, tak programy, které lze do jisté míry a za určitých podmínek k tomuto účelu také využít, přestože to není jejich hlavní cíl.

Dále popsané dotační programy lze z pohledu digitalizace rozdělit do 3 skupin:

 1. Programy určené přímo na podporu digitální transformace podniků
 2. Programy podpory VaVaI, které upřednostňují projekty s prvky digitalizace
 3. Programy, které lze za určitých podmínek využít i pro podporu digitalizace

1. Programy určené přímo na podporu digitalizace

 • Národní plán obnovy, aktivita 1.5.1.3 Digitální podnik
 • OP TAK, výzva Digitální podnik
 • OP TAK, výzva Technologie 4.0

Národní plán obnovy (NPO)

Komponenta 1.5 Digitální transformace podniků, aktivita 1.5.1.3 Digitální podnik

Podporovány budou aktivity vedoucí k digitální transformaci podniku, spočívající v pořízení ICT produktů (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících) anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb (např. SaaS – Software as a Service), včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (nikoliv však pořízení výrobních strojů a zařízení).

Alokace: 1,5 mld. Kč na I. výzvu (4 mld. Kč na celé období)
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky)
Vyhlášení výzvy: 9. června 2022
Příjem žádostí: 16. června – 16. září 2022
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra podpory: 30–60 %

Podpora digitální transformace podniků v rámci NPO bude zaměřena na tyto oblasti:

 • Technologie pro efektivní řízení a chod firmy (SW nástroje, manažerské informační systémy, senzory pro monitorování provozu…).
 • Logistické a skladové technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních IT certifikátů.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborech.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost: přímá podpora digitalizace

Priorita 1 – Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace, specifický cíl 1.2 – Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu

Výzva Digitální podnik

Obdoba výzvy Digitální podnik programu ICT a sdílení služby v OP PIK (08/2021)

Podpora bude poskytována na pořízení ICT produktů formou investic do hmotného i nehmotného majetku (do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících) i na využívání ICT produktů formou nákupu služeb (např. SaaS – Software as a Service), včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (nikoliv na pořízení výrobních strojů a zařízení).

Alokace: 0,5 mld. Kč na výzvu (1,5 mld. Kč za celé období)
Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky
Další cílová skupina: Mid Caps (s podporou finančními nástroji, nikoliv dotacemi)
Předpokládané avízo: 3. Q 2022
Předpokládané vyhlášení: 2023
Místo realizace projektu: území České republiky, mimo hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: 30-45 % (pro NUTS II Jihozápad), max. 15 mil. Kč na 1 projekt

Podporovány budou aktivity vedoucí ke zvyšování úrovně digitalizace podniků v následujících oblastech:

 • Technologie pro efektivní řízení a chod firmy (SW nástroje, manažerské informační systémy, kancelářské aplikace, senzory pro monitorování provozu…)
 • Logistické a skladové technologie
 • Vnitropodniková konektivita
 • Kybernetická bezpečnost

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Výzva Technologie 4.0

Obdoba výzev zaměřených na digitální transformaci v programu Technologie v OP PIK. Podporovány budou projekty digitální transformace podniků a automatizace výrobních procesů,

 • spočívající v pořízení technologických zařízenípropojených se stávajícími technologiemi i mezi sebou informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly,
 • integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika apod.

Alokace: 1 mld. Kč na výzvu (3 mld. Kč za celé období)
Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky
Předpokládaní avízo: 3.Q 2022
Předpokládané vyhlášení: 2023
Cílové území: území České republiky, mimo hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: 30-45 % (pro NUTS II Jihozápad), max. 50 mil. Kč na 1 projekt

Projekty by měly v souladu s konceptem Průmysl 4.0 vést k pokroku v některých z těchto oblastí:

 • datová integrace (plánování a řízení výroby, sledování strojů, zakázek a operátorů)
 • digitální dvojče, využití virtuální a rozšíření reality pro vývoj a konstrukci výrobků
 • aditivní výroba, 3D tisk
 • robotizace výrobních procesů a toků materiálu
 • kybernetická bezpečnost
 • využití algoritmů umělé inteligence
 • internet věcí (prediktivní údržba, komunikace mezi strojem a nástrojem či výrobkem…)
 • systémy využívající big data

Způsobilé k podpoře budou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku.

 1. Dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na pořízení výrobních i nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software.
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek: výdaje na pořízení licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení, SW s vazbou na technologie a zařízení, např. CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, další specifický software, licence k využívání patentů, užitných vzorů, know-how…
Podporovány budou jak investice do výrobních technologií, tak pořízení a využívání ICT technologií pro nevýrobní aktivity podniku, např. pro řízení, logistiku a skladování.

2. Programy podpory výzkumu, vývoje a inovací, které upřednostňují projekty s prvky digitalizace

Program Trend Technologické agentury České republiky (TA ČR)

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Dotace se poskytují na provozní náklady víceletých projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledkem má být například prototyp nového výrobku nebo poloprovoz nové technologie, ale také software (ne však SW vytvořený pouze pro vlastní potřebu).

Alokace: 2 mld. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)
Vyhlášení 6. VS: 27. dubna 2022
Soutěžní lhůta: 28. dubna – 16. června 2022
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 70 % uznaných nákladů, max. 25 mil. Kč na 1 projekt

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku. Podporovány budou projekty předpokládající zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podpora je poskytována zejména na provozní náklady projektu:

 • osobní náklady na pracovníky výzkumu a vývoje
 • náklady na subdodávky (služby výzkumné povahy)
 • ostatní přímé náklady (materiál, služby, drobný majetek, odpisy, opravy, cestovné…)
 • nepřímé náklady (režie)

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Další informace k programu TREND včetně zadávací dokumentace k 6. a 7. veřejné soutěži

Program The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

Podprogram 3 „Inovace do praxe“

Tento program podporuje projekty, u kterých může být výzkum a vývoj již zcela či zčásti dokončen, zbývá však urazit ještě kus cesty, než bude inovace procesu, popř. produktu prakticky hotová a bude možné ji začít komerčně využívat. Obsahem projektu může být dokončení vývoje procesu (popř. produktu), instalace, zavedení a testování nové výrobní technologie, vytvoření potřebného SW nebo další aktivity směřující k dokončení inovace.

Hlavní cílová skupina: malé a střední podniky
Příjem žádostí: 16. června – 5. srpna 2022
Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 50 % uznaných nákladů, max. 20 mil. Kč na 1 projekt

Upřednostňovány jsou projekty v trvání zhruba 1 rok (prioritou je rychlé uvedení inovace do výrobní praxe a na trh), podporovány jsou ale až 2leté, ve zdůvodněných případech i 3leté projekty.

Podpora je poskytována zejména na tyto výdaje projektu:

 • osobní náklady pracovníků podniku
 • nákup materiálu
 • smluvní výzkum
 • licence
 • náklady související s ochranou duševního vlastnictví (patenty)
 • pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného)
 • režie

Při hodnocení projektů se kromě očekávaného zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele boduje také využití digitalizace a moderních postupů podle principů konceptu Průmysl 4.0.

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

V programech podpory VaVaI hraje při hodnocení projektů roli také využití prvků digitalizace a aplikace principů konceptu Průmysl 4.0.

3. Programy, které lze využít též pro podporu aktivit v oblasti digitalizace

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost: nepřímé možnosti podpory digitalizace

Výzva Inovační vouchery

Dotace až 85 % výdajů na nákup služeb výzkumných organizací, které může podnik využít mimo jiné i na inovace spočívající v digitalizaci jeho činností (např. vývoj SW a HW, návrh technologických postupů, simulace procesů a provozů). Žádosti lze aktuálně podávat ještě v OP PIK.

Podrobnější informace a referenční projekty klientů BIC Plzeň

Výzva Aplikace

Dotace na provozní náklady několikaletých projektů výzkumu a vývoje nových (inovovaných) produktů a technologií, které mohou vést mimo jiné i k digitalizaci podnikových procesů. Výzva byla vyhlášena 15. srpna 2022. Příjem žádostí v termínu  1. září — 30. listopadu 2022 (alokace 4 mld. Kč).

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Výzva Inovace

Dotace na investice do zařízení potřebného k uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, tyto investice často vedou i k automatizaci a robotizaci, zavedení aditivní výroby či uplatnění dalších prvků konceptu Průmysl 4.0. Výzva byla vyhlášena 15. srpna 2022. Příjem žádostí v termínu  1. září — 30. listopadu 2022 (alokace 1 mld. Kč).

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Výzva Partnerství znalostního transferu

Dotace až 70 % výdajů na inovační projekty založené na práci čerstvého absolventa, který přenáší do podniku znalosti z vysoké školy a aplikuje je ve spolupráci s jeho pracovníky při zavádění konkrétních inovací. Cílem projektu může být i inovace spočívající v digitalizaci podnikových procesů. Vyhlášení výzvy se očekává v roce 2023.

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Výzva Technologie MAS (v režimu CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

Dotace na drobné produktivní investice do technologií, též s prvky digitalizace (max. 1 mil. Kč). Vyhlášení výzvy se očekává v listopadu 2022 (alokace 1 mld. Kč).

Referenční projekt klienta BIC Plzeň

Výzva Vývoj SW

Dotace na provozní náklady projektů výzkumu a vývoje softwaru s významným prvkem novosti. Vyhlášení výzvy se očekává v roce 2023.

Součástí Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost budou i výzvy k podávání žádostí o dotace na projekty výzkumu a vývoje a na inovační projekty, které mohou obsahovat určitý prvek digitalizace, např. výzva Inovační vouchery, Vývoj SW, Aplikace, Inovace, Partnerství znalostního transferu nebo Technologie MAS.

Parametry dotačních programů a výzev uvedené v přehledu jsou orientační a mohou se změnit.

Chcete se poradit o možnostech dotací na digitalizaci pro vaše podnikání? Napište nám.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek