BIC Plzeň

Město Plzeň pomocí programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery – přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí.

Plzeňské podnikatelské vouchery 2023

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen 2. října 2023.

Více informací o výzvě č. 2023 včetně příloh žádosti o dotaci je k dispozici zde: www.bic.cz/vouchery2023

 

V případě dotazů se obracejte na:

Jana Nyergesová

Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203

Cíl programu

Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací (VO) nebo rozšíření stávající spolupráce. S pomocí plzeňských podnikatelských voucherů můžete využít kapacit, znalostí a vybavení výzkumné organizace, které nemáte k dispozici. Spolupráce s výzkumnou organizací vám přinese nejen reálné výstupy projektu, ale také nové profesní kontakty, zajímavá řešení či náměty na další inovace. V neposlední řadě poskytne i pohled, na který v běžném provozu není čas. Pro výzkumné organizace naopak plzeňské vouchery představují cennou výměnu zkušeností.

 

Projekty realizované v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery vycházejí z konkrétního zadání a jsou vyřešeny ve stanoveném termínu. Výsledky projektů firmy bezprostředně začleňují do svých aktivit. Díky plzeňským podnikatelským voucherům si firmy a VO vyzkouší, jaké je to vzájemně spolupracovat. Často se stává, že pokračují ve společné práci na rozsáhlejších výzkumných projektech.

Co je Plzeňský podnikatelský voucher?

Voucher“ je jednorázová dotace poskytnutá příjemci dotace na nákup služeb od výzkumných organizací. Tyto služby musí být založené na znalostech a musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

Jaká je výše dotace?

  • Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč,
  • Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč.

Kdo může o Plzeňský podnikatelský voucher požádat?

Žadatelem může být podnik (malý, střední či velký), který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.

Kdo může služby poskytovat?

Poskytovatelem služeb může být organizace pro výzkum a šíření znalostí (VO), uvedená v seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR.

Jaké služby VO jsou programem podporovány?

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Aktivní výzvy programu Plzeňské podnikatelské vouchery

výzva č. 2023výzva č. 2022

Příjem žádostí o dotaci do programu Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2023 bude probíhat od 1. září 2023 (12:00:00) do 2. října 2023 (12:00:00).

Žadatelům doporučujeme podat žádost o dotaci s dostatečným předstihem pro možnost administrativní kontroly a vyzvání k opravám. Po termínu ukončení příjmu žádostí již nebude možné žádosti doplňovat či upravovat.

Kontaktní osoba

Jana Nyergesová

Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203