BIC Plzeň

BIC views

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh – český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

V článku vás seznámíme se základními prvky duševního, potažmo průmyslového vlastnictví, a principy jeho ochrany. A protože je dobré vědět, že vše nemusíte financovat z vlastních zdrojů, poradíme vám také, jaké jsou možnosti dotační podpory. To vše našimi konzultanty působícími v rámci sítě Enterprise Europe Network.

Co je to duševní vlastnictví a jeho formy

Duševní vlastnictví může ve firmě představovat jak průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení, tak autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Do této kategorie patří ve firemním prostředí například počítačový program.

Z pohledu firem se nejčastěji jedná o:

 • vynálezy (technické řešení či návod k technickému řešení, které má být dosaženo technickými prostředky),
 • užitné vzory (nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti),
 • průmyslové vzory (vzhled výrobku nebo jeho části),
 • práva na označení (ochranné známky a označení původu/zeměpisná označení).

Jednotlivé prvky mají ale svá specifika. Například ochranné známky firmy často chtějí používat jako součást svých doménových jmen. Zvolte si proto oba tyto prvky současně, abyste si zajistili, že je budete moci volně používat. Pro ujasnění věci podotýkáme, že doménová jména do práv k duševnímu vlastnictví nespadají. Jestliže máte zaregistrovanou ochrannou známku, nevytváří to pro vás ještě automaticky přednostní právo na stejnojmennou doménu.

Některé výsledky tvůrčí činnosti nelze, z různých důvodů, patentovat. Do této skupiny výtvorů, jež nepodléhají patentové ochraně, patří především hry, plány, databáze a počítačové programy, vykonávání obchodních činností a způsoby chirurgického či terapeutického ošetřování a diagnostické lékařské metody.

Teritoriální platnost práv

Vaše práva platí pouze tam, kde o ně požádáte a kde vám jsou udělena

V rámci duševního (průmyslového) vlastnictví firmy platí tzv. princip teritoriálních práv: platí pouze pro tu zemi nebo oblast, kde byly přihlášeny k registraci a kde byly také uděleny. Z toho důvodu je nutné zvážit vhodnou ochranu duševního vlastnictví – a to pro každé území, kam vaše firma hodlá vstoupit a kde zamýšlíte provozovat svoji podnikatelskou činnost. Mějte proto na paměti, že například ochranná známka zapsaná v České republice nemá automaticky mezinárodní platnost.

V případě vstupu na zahraniční trh je také vhodné provést rešerši, abyste zamezili situaci, kdy např. ochranná známka již existuje v národní nebo mezinárodní databázi, a je registrována pro vybrané zájmové oblasti.

Průmyslové vlastnictví lze chránit na národní, evropské (unijní) i mezinárodní úrovni. Národní ochrana představuje registraci prostřednictvím úřadů průmyslového vlastnictví, odpovídající přihlášky k ochraně lze podávat i k dalším nadnárodním subjektům.

Výstavy a veletrhy: co je dobré vědět

Chystáte se prezentovat své výrobky nebo služby veřejně na veletrzích nebo specializovaných výstavách? Pak je nutné vědět, že mají-li být nové výrobky náležitě ochráněny, je naprosto zásadní podniknout konkrétní kroky k jejich ochraně. A to pokud možno ještě předtím, než je veřejně vystavíte. Organizátoři veletrhů mají velmi omezené možnosti ochrany duševního vlastnictví vystavovatelů.

Analyzujte si proto citlivé prvky, které se na veletrhu chystáte představit, a určete vhodnou podobu jejich ochrany. Nezapomeňte, že musíte zajistit ochranu v té zemi, ve které se veletrh koná. Podejte si proto přihlášku patentu, užitného vzoru apod. co nejdříve před konáním veletrhu. Upozorněte také návštěvníky, že vaše výrobky jsou chráněny registrovanými právy (tzv. patent pending, patent applied for atp.).

Vystavujete na veletrzích v zahraničí?

Pak si nenechte ujít účast na kooperačních setkáních, která pořádají partnerské organizace sítě Enterprise Europe Network.

Jak financovat ochranu duševního vlastnictví

Už jste se dozvěděli, proč je dobré vaše práva chránit. Je příjemné vědět, že na náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví lze získat dotační podporu. Významnou část nákladů můžete ušetřit.

Využijte možnost požádat o dotaci na ochranu firemního průmyslového vlastnictví

S poradenstvím v oblasti dotační podpory na ochranu duševního vlastnictví máme zkušenosti. Zeptejte se nás, jestli splňujete podmínky pro poskytnutí podpory. Pomůžeme vám identifikovat vhodný dotační program.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Cílem programu “Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví” je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích. Malé a střední podniky mohou získat podporu na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě

 • zveřejnění přihlášek vynálezů,
 • registrace užitných vzorů,
 • registrace průmyslových vzorů nebo
 • registrace ochranných známek.

Výše dotace: 50-500 tis. Kč
Míra podpory: až 75 % ze způsobilých výdajů projektu

Mezi způsobilé výdaje patří služby patentových zástupců, jejichž seznam je k dohledání na stránkách  Komory patentových zástupců. Informace k advokátům potom na stránkách České advokátní komory.

Program EU: Ideas Powered for Business SME Fund

Evropská unie podporuje malé a střední podniky v ochraně duševního vlastnictví prostřednictvím programu Ideas Powered for Business SME Fund. Jeho posláním je usnadňovat rozvoj, efektivní využívání a registraci duševního vlastnictví ve firmách. V ČR je jeho administrátorem Úřad průmyslového vlastnictví. Program firmám umožňuje získat dotace na registrační poplatky různých forem duševního vlastnictví:

 • Dotaci na registraci ochranné známky nebo průmyslového vzoru (designu) v Evropské unii ve výši 75% nákladů.
 • Dotaci na registraci mezinárodní ochranné známky nebo průmyslového vzoru ve výši 50% nákladů.
 • Dotaci na registraci národní patentové přihlášky v zemích EU ve výši 750 EUR.
Program umožňuje získat zvýhodněnou 90% dotaci na službu IP scan, v jejímž rámci firma získá konkrétní odborná doporučení ohledně nejlepších postupů ochrany a využití svého duševního vlastnictví. V BIC Plzeň vám poradíme, co musíte udělat, aby byla vaše žádost o podporu v pořádku.

Jak můžete využít našich služeb

Snažíme se, aby malí a střední podnikatelé měli základní přehled v problematice. Co pro vás v oblasti ochrany duševního vlastnictví můžeme udělat?

 • Seznámíme vás se základními informacemi o patentech a ochranných známkách.
 • Pomůžeme vám najít vhodný dotační program na podporu ochrany vašeho duševního vlastnictví.
 • Zprostředkujeme vám kontakt na specialistu sítě Enterprise Europe Network, který se problematice dlouhodobě věnuje.

Vzdělávací akce

Ve druhé polovině roku 2022 připravil Úřad průmyslového vlastnictví několik vzdělávacích akcí. Jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

CHCI ZJISTIT VÍCE

Při zpracování textu jsme vycházeli z informací uvedených na stránkách Enterprise Europe Network.

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek

Přeshraniční poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými

Jste OSVČ a máte možnost získat zakázku v jiné zemi EU? Předejděte možným komplikacím. Přečtěte si, jak si poradit s povinnostmi, které se na vás vztahují.

Celý článek