BIC Plzeň

BIC News

Navýšení dotací pro podniky na služby výzkumných organizací

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. To umožní podpořit v roce 2022 další projekty malých a středních podniků. Poraďte se s námi, jak tento dotační program správně využít při nákupu služeb od výzkumných organizací v ČR.

Potřebujete nakoupit služby jako jsou různé typy zkoušek, měření, výpočty, konstrukční návrhy nebo vývoj SW, HW, materiálů, procesů, metod či prototypů nových výrobků?

Co je podporováno?

Dotace jsou podnikům poskytovány na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR, tedy vysokých škol, výzkumných ústavů apod. Jedná se o odborné služby, které podniky využijí pro své inovační aktivity, zejména měření, zkoušky, analýzy, výpočty, konstrukční návrhy, návrhy nových systémů, vývoj SW, HW, materiálu či zařízení, optimalizace procesů, metod či parametrů nebo vývoj prototypu. Současně jsou dotace poskytovány i na certifikace od akreditovaných zkušeben, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních.

Podporu naopak nelze získat na marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek či na výrobu.

 • Maximální doba realizace projektu je 1 rok (počínaje datem registrace žádosti); nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 7. 2023.
 • Jeden žadatel může podat až 3 žádosti a získat podporu na 3 různé projekty.
 • Alokace na VI. výzvu byla navýšena o 30 mil. Kč na celkovou sumu 180 mil. Kč (z původních 150 mil. Kč).
 • Maximální výše dotace na jeden projekt může být jeden milion Kč.
 • Žádosti jsou přijímány průběžně až do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání alokace.

Můžete být žadatelem?

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, které mají uzavřená nejméně 2 účetní období. Povinnou přílohou žádosti je:

 • stručný podnikatelský záměr;
 • nabídka služeb od výzkumné organizace nebo akreditované zkušebny;
 • prohlášení žadatele k žádosti o podporu (údaje o velikosti podniku apod.).

Kolik můžete získat?

Podpora je poskytována v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu v rozsahu 50 %, 75 % a 85 % z ceny zakoupených služeb.

Na projekty se způsobilými výdaji v rozmezí 58 824 Kč – 499 999 Kč:

 • dotace 75 % z ceny nakoupených služeb,
 • dotace 85 % z ceny nakoupených služeb  v případě zaměření projektu na efektivnější nakládání s vodou (např. optimalizace spotřeby, recyklace, využívání šedé vody, odpadní páry či dešťové vody, snižování ztrát v uzavřených okruzích a rozvodech, optimalizace technologie chlazení).

Na projekty se způsobilými výdaji v rozmezí 500 000 Kč – 1 999 999 Kč:

 • dotace 50 %  z ceny nakoupených služeb.

Úspěšní žadatelé z řad našich klientů

Máte zájem žádat o inovační voucher?

Obraťte se na nás, poradíme vám a pomůžeme vše připravit.
Podrobné informace poskytne:
Jana Nyergesová, nyergesova@bic.cz, tel. 377 205 203
Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz, tel. 377 205 208

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek