BIC Plzeň

BIC Reference

ARDAT Systems s.r.o.

Firma se zabývá specializovanými výpočty a vývojem výpočetního softwaru – systémů pro fyzikální výpočty, zejména v oblasti termomechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin – pro výrobce energetických zařízení a další průmyslové podniky. Nabízí například návrhy turbínových lopatek a stupňů, výpočty termodynamických cyklů, CFD a pevnostní výpočty. Má také zkušenosti s průmyslovou automatizací, měřicími a řídicími systémy.

www.ardat.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „CFD výpočet turbínových lopatek“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „Snímač tlakové diference“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 na odborné služby Regionálního inovačního centra elektrotechniky ZČU v Plzni.
  • Projekt „Software pro matematické modelování proudění tekutin” – firma získala podporu v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) na přenos znalostí z výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni. Od února 2017 do srpna 2018 aplikoval asistent znalostního transferu – student doktorského studia na Katedře mechaniky FAV – s pomocí dalších akademických pracovníků i odborníků podniku znalostí o matematických modelech proudění tekutin a způsobech jejich numerického řešení, zejména pak o progresivní nespojité Galerkinově metodě konečných prvků s vyšším řádem přesnosti. Byl vytvořen nový výpočetní modul pro pokročilé modelování proudění, který byl úspěšně otestován na profilech turbínových lopatek či na leteckých profilech.

V tomto případě firma využila služby BIC Plzeň i při plnění náročných povinností příjemce dotace: účtování o výdajích projektu, evidence odpracovaných hodin a osobních nákladů, publicita, řešení změn v harmonogramu projektu, zpracování žádosti o platbu včetně příloh apod. Díky podpoře poradců BIC prošla firma podrobnou kontrolou projektu, provedenou v místě realizace poskytovatelem podpory, bez zjištění jakýkoliv nedostatků.

Aktualizace: 3/2020

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek