BIC Plzeň

BIC Reference

ARDAT Systems s.r.o.

Firma se zabývá specializovanými výpočty a vývojem výpočetního softwaru – systémů pro fyzikální výpočty, zejména v oblasti termomechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin – pro výrobce energetických zařízení a další průmyslové podniky. Nabízí například návrhy turbínových lopatek a stupňů, výpočty termodynamických cyklů, CFD a pevnostní výpočty. Má také zkušenosti s průmyslovou automatizací, měřicími a řídicími systémy.

www.ardat.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „CFD výpočet turbínových lopatek“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „Snímač tlakové diference“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 na odborné služby Regionálního inovačního centra elektrotechniky ZČU v Plzni.
  • Projekt „Software pro matematické modelování proudění tekutin“ – firma získala podporu v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) na přenos znalostí z výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni. Od února 2017 do srpna 2018 aplikoval asistent znalostního transferu – student doktorského studia na Katedře mechaniky FAV – s pomocí dalších akademických pracovníků i odborníků podniku znalostí o matematických modelech proudění tekutin a způsobech jejich numerického řešení, zejména pak o progresivní nespojité Galerkinově metodě konečných prvků s vyšším řádem přesnosti. Byl vytvořen nový výpočetní modul pro pokročilé modelování proudění, který byl úspěšně otestován na profilech turbínových lopatek či na leteckých profilech.

V tomto případě firma využila služby BIC Plzeň i při plnění náročných povinností příjemce dotace: účtování o výdajích projektu, evidence odpracovaných hodin a osobních nákladů, publicita, řešení změn v harmonogramu projektu, zpracování žádosti o platbu včetně příloh apod. Díky podpoře poradců BIC prošla firma podrobnou kontrolou projektu, provedenou v místě realizace poskytovatelem podpory, bez zjištění jakýkoliv nedostatků.

Aktualizace: 3/2020

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek