BIC Plzeň

BIC Reference

ARDAT Systems s.r.o.

Firma se zabývá specializovanými výpočty a vývojem výpočetního softwaru – systémů pro fyzikální výpočty, zejména v oblasti termomechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin – pro výrobce energetických zařízení a další průmyslové podniky. Nabízí například návrhy turbínových lopatek a stupňů, výpočty termodynamických cyklů, CFD a pevnostní výpočty. Má také zkušenosti s průmyslovou automatizací, měřicími a řídicími systémy.

www.ardat.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „CFD výpočet turbínových lopatek“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „Snímač tlakové diference“ – firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 na odborné služby Regionálního inovačního centra elektrotechniky ZČU v Plzni.
  • Projekt „Software pro matematické modelování proudění tekutin” – firma získala podporu v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) na přenos znalostí z výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni. Od února 2017 do srpna 2018 aplikoval asistent znalostního transferu – student doktorského studia na Katedře mechaniky FAV – s pomocí dalších akademických pracovníků i odborníků podniku znalostí o matematických modelech proudění tekutin a způsobech jejich numerického řešení, zejména pak o progresivní nespojité Galerkinově metodě konečných prvků s vyšším řádem přesnosti. Byl vytvořen nový výpočetní modul pro pokročilé modelování proudění, který byl úspěšně otestován na profilech turbínových lopatek či na leteckých profilech.

V tomto případě firma využila služby BIC Plzeň i při plnění náročných povinností příjemce dotace: účtování o výdajích projektu, evidence odpracovaných hodin a osobních nákladů, publicita, řešení změn v harmonogramu projektu, zpracování žádosti o platbu včetně příloh apod. Díky podpoře poradců BIC prošla firma podrobnou kontrolou projektu, provedenou v místě realizace poskytovatelem podpory, bez zjištění jakýkoliv nedostatků.

Aktualizace: 3/2020

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek