BIC Plzeň

Dotace a programy podpory podnikání

Možností finanční podpory a dotací pro podniky existuje celá řada. Většinou však není v silách podnikatelů mít o nich dokonalý přehled, poradit si s postupy a požadovanou dokumentací pro konkrétní program. V BIC Plzeň máme mnohaleté zkušenosti s přípravou žádostí o dotace; zpracovali jsme desítky projektů do různých programů, a to s vysokou úspěšností kolem 90 %. Problematiku dotačních programů známe i ze strany poskytovatele dotace.

Pomůžeme vám vyhledat vhodný program pro podporu konkrétního podnikatelského záměru a posoudit šanci na schválení žádosti o dotaci, zpracovat žádost a přílohy. Dále nabízíme pomoc při administraci projektu v době jeho realizace a zpracování závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace.

Co lze obvykle podpořit?

 • Vývoj nových produktů, procesů a postupů.
 • Budování vývojových kapacit (laboratoří, prototypových dílen, vývojových center).
 • Investice do strojů a zařízení při zavádění nových produktů a technologií.
 • Spolupráce s výzkumnými organizacemi a univerzitami.
 • Pořízení HW a SW pro digitalizaci podniků.

Poradenství je zaměřeno zejména na následující programy a druhy podpor:

 • Národní programy podpory výzkumu a vývoje, které vyhlašuje MPO a Technologická agentura ČR: The Country for the Future
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OP PIK) 2014–20: dotační programy Inovace, Aplikace, Potenciál, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu, Digitální podnik
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – přímý nástupce OP PIK: v listopadu 2021 Vláda vydá avíza výzev, ze kterých vyplynou konkrétní podmínky a termíny; spuštění programů se očekává na začátku roku 2022.
 • Plzeňské podnikatelské vouchery
 • Evropské programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích: Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3

Stručný harmonogram dotačních výzev 2021

Financování začátku podnikání

Pro začínající podnikatele není získání peněz do začátku vždy snadné, protože nemůže doložit své výsledky podnikání z minulých let. Pro banky, investory a často i pro poskytovatele dotací představuje financování takového záměru vyšší riziko. Na jednání s nimi se tedy musíte jako podnikatel o to lépe připravit. Při tom můžete využít konzultace s našimi odborníky.

Co můžeme společně udělat?

 • Probrat možné způsoby financování začínajících podniků (půjčky, úvěry a záruky, kapitálové vstupy investorů, dotace…), porovnat jejich výhody a nevýhody
 • Odhadnout, kolik peněz bude třeba na provozní výdaje či na nákup strojů a zařízení (plán výdajů a příjmů pro první měsíce podnikání – cash flow)
 • Navrhnout optimální způsob financování pro rozpracovaný podnikatelský záměr
 • Vyhledat vhodný dotační program, zpracovat žádost a pomoci se splněním všech administrativních i věcných povinností
 • Doporučit vhodný bankovní produkt (úvěry, záruky), jednat s bankou, zpracovat žádost a podnikatelský plán
 • Připravit oslovení investora a prezentaci záměru

Konzultace a zpracování rozvojových projektů

Konzultace nad podnikatelskými záměry a rozvojovými projekty poskytne managementu firem nezatížený pohled zvenku a může přinést nové návrhy řešení, která kvůli tzv. podnikové či provozní slepotě mohou podnikatelé někdy přehlédnout. Může se jednat např. o záměr rozšířit podnik, inovovat technologie nebo vyvinout nový produkt, vstoupit do nového oboru nebo na nové trhy.

Co konzultace podnikatelům zahrnují?

 • Definice hlavních cílů a obsahu projektu
 • Rozbor zákaznických segmentů, jejich potřeb a chování
 • Rozbor konkurence
 • Návrh odpovídajících marketingových nástrojů a marketingové strategie
 • Analýzu rizik
 • Vyhledání partnerů pro výzkum a vývoj, dodavatelů technologií apod.
 • Harmonogram projektu, cíle a milníky
 • Posouzení životaschopnosti záměru, soulad s podnikovou strategií
 • Posouzení návratnosti investice/finanční plán/rozpočet projektu
 • Výběr vhodných zdrojů financování

Plzeňské podnikatelské vouchery

Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem v Plzeňské aglomeraci a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Více informací o Plzeňských podnikatelských voucherech

Inkubační program

Inkubace, to už je krok pro businesmanny, kteří nabírají směr. O transformaci studentských týmů do start-upů, jednání s investory, ale třeba i zajištění inovačního coworkingu se stará BIC Port. Nabídka pronájmu VR Lab pro testování technologií virtuální reality za přátelskou cenu zní určitě lákavě, co takhle přidat 5G sítě a otestovat s jejich pomocí možnosti chytré dopravy v rámci Mobility Innovation Hub? V Plzni do toho opravdu šlapeme ve velkém, jedním z projektů, které určitě stojí za zmínku, je i nově vznikající Polygon pro autonomní tramvaj. Do roku 2027 by měla začít v ulicích západočeské metropole, jako v prvním městě ČR, jezdit chytrá tramvaj bez řidiče – tak se nechme překvapit!

Každopádně pro všechny inovátory, kteří už mají jasnou vizi, ale vlastně i pro ty, kteří se podnikáním teprve nechávají zlákat, realizujeme projekt TechTower. Nový technologický park nabídne flexibilní kancelářské a coworkingové prostory, restauraci i kavárnu, zázemí pro konference a workshopy, sdílené dílny a experimentální vybavení pro nápady, které mohou změnit svět.

Spolupráce s investory

Věříme ve skvělou budoucnost podnikatelského zázemí v Plzni a celém Plzeňském kraji. Naplnění téhle vize, která přinese spoustu dobrého nám všem, ale můžeme, nebo spíš musíme, podpořit právě teď. Proto vznikl PINE, jedinečný ekosystém, který pracuje s vnímáním technologií už s dětmi v mateřské školce, prostupuje všemi stupni vzdělávacího systému a postupně se věnuje nadějným inovátorům, kteří mají potenciál založit svůj vlastní business, přičemž jim pak v jejich inovativním podnikání pomáhá růst. Součástí PINE je také propojení světa start-upů se světem investorů. Budujeme skupinu investorů, která schopná využívat tato novátorská řešení pro inovace a zvýšení konkurenceschopnosti svého stávajícího podnikání, která bude schopná start-upy udržet a rozvíjet v Plzni v TechToweru.