BIC Plzeň

Dotace a programy podpory podnikání

Možností finanční podpory a dotací pro podniky existuje celá řada. Většinou však není v silách podnikatelů mít o nich dokonalý přehled, poradit si s postupy a požadovanou dokumentací pro konkrétní program. V BIC Plzeň máme mnohaleté zkušenosti s přípravou žádostí o dotace; zpracovali jsme desítky projektů do různých programů, a to s vysokou úspěšností kolem 90 %. Problematiku dotačních programů známe i ze strany poskytovatele dotace.

Pomůžeme vám vyhledat vhodný program pro podporu konkrétního podnikatelského záměru a posoudit šanci na schválení žádosti o dotaci, zpracovat žádost a přílohy. Dále nabízíme pomoc při administraci projektu v době jeho realizace a zpracování závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace.

Co lze obvykle podpořit?

 • Vývoj nových produktů, procesů a postupů.
 • Budování vývojových kapacit (laboratoří, prototypových dílen, vývojových center).
 • Investice do strojů a zařízení při zavádění nových produktů a technologií.
 • Spolupráce s výzkumnými organizacemi a univerzitami.
 • Pořízení HW a SW pro digitalizaci podniků.

Poradenství je zaměřeno zejména na následující programy a druhy podpor:

 • Národní programy podpory výzkumu, vývoje a inovací, které vyhlašuje MPO a Technologická agentura ČR: například program The Country for the Future, podprogram 3 „Inovace do praxe“, nebo program TREND, podprogramy „Nováčci“ a „Technologičtí lídři“
 • Národní plán obnovy: například aktivity Fotovoltaické elektrárny, Cirkulární řešení v podnicích, Úspora vody v průmyslu či Digitální podnik
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OP PIK) 2014–20: dotační programy Inovace, Aplikace, Potenciál, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu, Digitální podnik
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – přímý nástupce OP PIK
 • Plzeňské podnikatelské vouchery
 • Evropské programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích: Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3

Stručný harmonogram dotačních výzev 2023

Financování začátku podnikání

Pro začínající podnikatele není získání peněz do začátku vždy snadné, protože nemůže doložit své výsledky podnikání z minulých let. Pro banky, investory a často i pro poskytovatele dotací představuje financování takového záměru vyšší riziko. Na jednání s nimi se tedy musíte jako podnikatel o to lépe připravit. Při tom můžete využít konzultace s našimi odborníky.

Co můžeme společně udělat?

 • Probrat možné způsoby financování začínajících podniků (půjčky, úvěry a záruky, kapitálové vstupy investorů, dotace…), porovnat jejich výhody a nevýhody
 • Odhadnout, kolik peněz bude třeba na provozní výdaje či na nákup strojů a zařízení (plán výdajů a příjmů pro první měsíce podnikání – cash flow)
 • Navrhnout optimální způsob financování pro rozpracovaný podnikatelský záměr
 • Vyhledat vhodný dotační program, zpracovat žádost a pomoci se splněním všech administrativních i věcných povinností
 • Doporučit vhodný bankovní produkt (úvěry, záruky), jednat s bankou, zpracovat žádost a podnikatelský plán
 • Připravit oslovení investora a prezentaci záměru

Konzultace a zpracování rozvojových projektů

Konzultace nad podnikatelskými záměry a rozvojovými projekty poskytne managementu firem nezatížený pohled zvenku a může přinést nové návrhy řešení, která kvůli tzv. podnikové či provozní slepotě mohou podnikatelé někdy přehlédnout. Může se jednat např. o záměr rozšířit podnik, inovovat technologie nebo vyvinout nový produkt, vstoupit do nového oboru nebo na nové trhy.

Co konzultace podnikatelům zahrnují?

 • Definice hlavních cílů a obsahu projektu
 • Rozbor zákaznických segmentů, jejich potřeb a chování
 • Rozbor konkurence
 • Návrh odpovídajících marketingových nástrojů a marketingové strategie
 • Analýzu rizik
 • Vyhledání partnerů pro výzkum a vývoj, dodavatelů technologií apod.
 • Harmonogram projektu, cíle a milníky
 • Posouzení životaschopnosti záměru, soulad s podnikovou strategií
 • Posouzení návratnosti investice/finanční plán/rozpočet projektu
 • Výběr vhodných zdrojů financování

Plzeňské podnikatelské vouchery

Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem v Plzeňské aglomeraci a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Více informací o Plzeňských podnikatelských voucherech

Inkubační program

Inkubační program je určen pro jednotlivce nebo týmy, které pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru již založily firmu nebo se k tomu v dohledné době chystají. Díky zapojení do programu si za pomoci konzultantů detailně promyslíte svůj podnikatelský plán. Využijte zpětné vazby od odborníků, ověříte si životaschopnost svého záměru. Ujasníte si, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude váš záměr úspěšný, připravíte si prezentaci pro potencionální finanční partnery. Účast v programu vám také přinese nové užitečné kontakty a získáte počáteční publicitu.

Více informací o Inkubačním programu

Spolupráce s investory

Věříme ve skvělou budoucnost podnikatelského zázemí v Plzni a celém Plzeňském kraji. Naplnění téhle vize, která přinese spoustu dobrého nám všem, ale můžeme, nebo spíš musíme, podpořit právě teď. Proto vznikl PINE, jedinečný ekosystém, který pracuje s vnímáním technologií už s dětmi v mateřské školce, prostupuje všemi stupni vzdělávacího systému a postupně se věnuje nadějným inovátorům, kteří mají potenciál založit svůj vlastní business, přičemž jim pak v jejich inovativním podnikání pomáhá růst. Součástí PINE je také propojení světa start-upů se světem investorů. Budujeme skupinu investorů, která schopná využívat tato novátorská řešení pro inovace a zvýšení konkurenceschopnosti svého stávajícího podnikání, která bude schopná start-upy udržet a rozvíjet v Plzni v TechToweru.