BIC Plzeň

BIC News

Jak na DPH při mezinárodním obchodování

Liší se dodání zboží do zahraničí od jeho vývozu a je nějaký rozdíl mezi dovozem a pořízením zboží? Je to jen slovíčkaření nebo na tom skutečně záleží? Co musíte vědět při poskytování služeb?

Správná odpověď je, že dodání a pořízení zboží se uskutečňuje mezi členskými státy Evropské unie. A pokud máte tušení, že při dovozu a vývozu vstupují do hry celníci, protože zboží vstupuje/vystupuje ze/do třetí země, tedy mimo Evropskou unii, jedná se o správný úsudek. Podmínkou vždy je, že dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Díky našemu členství v mezinárodní síti na podporu mezinárodního podnikání Enterprise Europe Network máme s problematikou zahraničního obchodu velké zkušenosti. Ať už se chystáte na svou první mezinárodní zakázku nebo jste zkušený obchodník a jen se chcete ujistit, že vše máte v pořádku, napište nám svůj dotaz.

Obchodování v Evropské unii

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Záměrem vás jako obchodníka je mít vše připravené a zorganizované tak, abyste si mohl(a) odečíst DPH. K tomu musíte při prodeji zboží do unijních států splnit následující podmínky.

Nestačí splnit jen některé podmínky, musíte všechny čtyři kumulativně

  1. Musí se jednat o dodání zboží tuzemským plátcem osobě registrované k DPH v jiném členském státě.
  2. Zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.
  3. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem (dodavatelem) nebo pořizovatelem nebo jimi zmocněnou třetí osobou.
  4. Plátce uvede dodání zboží do souhrnného hlášení.

Co z toho pro vás vyplývá? Tady je rychlý checklist:

  • Ověřte, zda bylo pořizovateli v jiném členském státě přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH.
  • Pro prokázání přepravy nebo odeslání zboží do jiného členského státu potřebujete minimálně 2 doklady, např. podepsaný nákladní list, náložný list, fakturu za přepravu atd. – myslete na to předem.
  • Aby šlo dodání zboží osvobodit od DPH, musí dopravu hradit dodavatel nebo pořizovatel.

Další podrobnosti najdete v článku Prodáváte v EU? Znáte pojem „dodání zboží“? Víte, kdy ho můžete osvobodit od DPH?

POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

Velmi podobné je z pohledu problematiky DPH pořízení zboží. Jak by řekl klasik „je to to samé, ale obráceně“. Definujeme tři typy pořízení zboží a my jsme vám je popsali na konkrétních příkladech v článku Pořízení zboží z jiného členského státu EU.

TŘÍSTRANNÉ OBCHODY

V případě třístranného obchodu se jedná o dvě po sobě následující dodání zboží (jedno dodání mezi prvním dodavatelem a prostřední osobou a druhé dodání mezi prostřední a třetí osobou). Nicméně jde pouze o jednu přepravu (od prvního dodavatele přímo ke třetí osobě). Je potřeba vědět, kde jsou ony tři subjekty usazeny a zda a kde jsou registrovány k DPH. Abychom vám to dokázali dobře vysvětlit, zvolili jsme příklady, při kterých každý ze tří zúčastněných subjektů je usazen v jiném členském státě a v tom státě, ve kterém má sídlo, je také registrován k DPH.

Při třístranném obchodování se sice jedná o dvě navazující dodání, ale pouze o jednu přepravu. Za dodání s přepravou je považováno to, které proběhne na účet dodavatele nebo odběratele.

Pokud český plátce bude na první pozici třístranného obchodu, bude vždy realizovat tuzemské zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Bude muset zkoumat, zda se jedná o dodání zboží s přepravou, které může být osvobozeno od české DPH, nebo o dodání bez přepravy s povinností uplatnit českou DPH na výstupu.

Prostřední osoba vždy realizuje dvě zdanitelná plnění – nákup od prvního dodavatele a následný prodej třetí osobě. Je nutné zkoumat, kdo zajišťuje na svůj účet přepravu zboží od prvního dodavatele ke třetí osobě.

Přečtěte si celý článek Třístranné obchody v rámci vnitrounijního obchodování.

Obchodování mimo Evropskou unii

Jednoduše řečeno se dovozem zboží rozumí jeho vstup ze třetí země na území Evropské unie. Celní předpisy ho definují jako dopravení zboží ze státu mimo Evropskou unii na jednotné celní území EU. Vývoz definujeme obráceně jako výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Podmínky pro uplatnění odečtu DPH jsou při dovozu/vývozu velmi podobné jako při obchodování v rámci EU:

  1. Zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno do třetí země (musí vystoupit z území Evropské unie).
  2. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země plátcem (dodavatelem) nebo kupujícím nebo jimi zmocněnou třetí osobou.

Obě podmínky je vždy nutné dokázat. Které důkazní prostředky k tomu potřebujete se dočtete v článcích Vývoz zboží z pohledu uplatňování DPH a Dovoz zboží z pohledu uplatňování DPH.

CELNÍ HODNOTA

Při dovozu máte povinnost přiznat a zaplatit daň i tehdy, pokud za zboží není placeno

je hodnota zboží určovaná především v souvislosti s dovozem zboží a uplatněním celních sazeb podle celních předpisů. Tvoří také podstatnou část vyměřovacího základu pro daň z přidané hodnoty u dovezeného zboží. Aby byl základ daně při dovozu stanoven správně, musí být správně definovány částky, které do jeho kalkulace vstupují. Jsou jimi celní hodnota dovezeného zboží, hodnota vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku a spotřební daň.

Poskytování služeb

Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění, zda v tuzemsku nebo v zahraničí. Existuje obecné pravidlo podle toho, zda službu poskytujete osobě, která je povinná k dani, nebo osobě k dani nepovinné. Zákon o DPH pak  definuje zvláštní pravidla pro stanovení místa plnění pro deset typů služeb. A do třetice záleží na tom, zda je příjemce služby usazený v Evropské unii nebo mimo ni.

Všechny varianty jsme rozepsali v článku Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí.

Zajímavost na závěr: Za osobu nepovinnou k dani se považuje i příjemce služby, který je osobou povinnou k dani, pokud je služba poskytnuta výhradně pro soukromou potřebu této osoby povinné k dani nebo pro soukromou potřebu jejích zaměstnanců.

Máte otázky?

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek