BIC Plzeň

BIC views

Vývoz zboží z pohledu uplatňování DPH

Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Nezaměňujte s pojmem “dodání”, které se vztahuje na pohyb zboží v rámci Unie. Nyní do hry přichází celní správa.

Ve článku si představíme podmínky, za kterých může být vývoz zboží mimo Evropskou unii osvobozen od DPH. Aby byl totiž vývoz zboží předmětem daně, musí docházet k převodu práva nakládat s vyváženým zbožím jako vlastník. V takovém případě může být vývoz osvobozen od daně, ale pouze za předpokladu, že budou kumulativně splněny následující podmínky:

  1. Zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno do třetí země (musí vystoupit z území Evropské unie).
  2. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země plátcem (dodavatelem) nebo kupujícím nebo jimi zmocněnou třetí osobou.

Prokazování výstupu zboží z území EU do třetí země

První podmínkou pro osvobození vývozu od daně je skutečnost, že zboží skutečně vystoupí z území Evropské unie (EU). Plátce musí být schopen prokázat finančním orgánům splnění této podmínky. Ustanovení § 66 odst. 4 zákona o DPH definuje, že výstup zboží z území EU je plátce povinen prokázat

  • rozhodnutím celního úřadu, u kterého je potvrzen výstup zboží z území EU, o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu nebo
  • jinými důkazními prostředky.

Celní řízení je standardně prováděno elektronicky

Deklarant doručuje celnímu úřadu celní prohlášení vlastním jménem ve vlastní prospěch, nebo ho doručuje celnímu úřadu zástupce v celním řízení ve prospěch deklaranta, ve formě elektronického datového souboru ve formátu .xml. Na základě elektronicky podaného celního prohlášení celní úřad vydává rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu také elektronicky. V takovém případě je rozhodnutím o propuštění zboží do celního režimu elektronické celní prohlášení, kterému celní úřad přidělí referenční číslo vývozu, tzv. číslo MRN (Movement Reference Number).

Celní prohlášení na propuštění zboží do vývozních celních režimů je podáváno elektronicky.

Toto rozhodnutí je však důkazem prokazujícím, že zboží vystoupilo z území EU až v okamžiku, kdy v něm celní úřad tuto skutečnost potvrdí. Aby celní úřad mohl výstup v rozhodnutí o propuštění do celního režimu potvrdil, musí se dozvědět, že zboží vystoupilo podle pravidel definovaných v celních předpisech, a to od

  • celního úřadu dislokovaného na vnější hranici EU, jehož prostřednictvím zboží vystoupilo z území EU nebo
  • deklaranta, kterému zboží bylo do celního režimu propuštěno.

Plátce může finančním orgánům prokázat výstup zboží z území EU i jinými důkazními prostředky v případě, že

  • není potvrzen výstup zboží celním úřadem v rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu;
  • platnost celního prohlášení je zrušena celním úřadem;
  • plátce nedisponuje rozhodnutím o propuštění zboží do celního režimu (podávala ho celnímu úřadu jiná osoba než plátce, například kupující, nebo bylo zboží vyváženo na základě ústního celního prohlášení).

Tyto jiné důkazní prostředky nejsou zákonem o DPH konkretizovány. Nicméně lze za ně považovat jakýkoliv doklad, který hodnověrně prokáže skutečnost, že vyvážené zboží opustilo území EU. Tím může být např. přepravní doklad prokazující přepravení zboží přes vnější hranici EU do třetí země nebo celní prohlášení prokazující propuštění vyvezeného zboží do některého dovozního celního režimu ve třetí zemi. V uvedených dokladech musí být vyvážené zboží ztotožnitelné.

U vývozu je definováno datum uskutečnění plnění v ustanovení § 66 odst. 3 zákona o DPH jako datum výstupu zboží z území EU.

Jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení “výsledky kontroly při výstupu” od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz, že zboží opustilo celní území EU, může daný úřad zrušit platnost dotčeného prohlášení.

Osoba zajišťující přepravu zboží dodávaného do jiného členského státu EU

Druhá podmínka pro osvobození vývozu od daně vyplývající z ustanovení § 66 odst. 2 zákona DPH stanoví, že zboží je z tuzemska do třetí země odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem (dodavatelem) nebo kupujícím nebo zmocněnou třetí osobou.

Pokud by přepravu zboží do třetí země zajišťovala na svůj účet jiná osoba než dodavatel vyváženého zboží nebo kupující, nebylo by možné vývoz od daně osvobodit. Na tuto skutečnost je nutné brát zřetel zejména v případech, kdy je zboží přepravováno z tuzemska do třetí země k jiné osobě než ke kupujícímu, kterému plátce vyvážené zboží dodává.

Příklad

Plátce registrovaný k DPH v ČR dodává zboží kupujícímu registrovanému k DPH v Německu a ten následně bezprostředně dodává zboží koncovému odběrateli usazenému ve Švýcarsku. Dopravu zboží z ČR do Švýcarska zajišťuje na svůj účet švýcarský koncový zákazník. Lze v tomto případě osvobodit vývoz zboží od DPH?

Řešení

Z pohledu plátce vývoz zboží nelze osvobodit od daně, jelikož není splněna podmínka definovaná v ustanovení § 66 odst. 2 zákona o DPH, a plátce bude povinen uplatnit DPH na výstupu. A to i v případě, že bude disponovat důkazy prokazujícími výstup vyváženého zboží z území EU.

Text byl připraven ve spolupráci s REINOHA consulting.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek