BIC Plzeň

BIC views

Pořízení zboží z jiného členského státu EU

Nakupujete zboží z jiných států Evropské unie? Seznamte se s pravidly, kdy můžete toto pořízení osvobodit od DPH.

Aby oběh zboží mezi členskými státy mohl být z pohledu odběratele povinného k dani považován za pořízení, musí být splněny tyto tři podmínky:

  1. Dodavatel musí být registrován k DPH v jiném členském státě EU.
  2. Zboží musí být z jiného členského státu přepraveno do členského státu od něj odlišného.
  3. Přepravu zboží musí zajišťovat na svůj účet dodavatel nebo pořizovatel.

Řečeno paragrafy

Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o DPH se pořízením zboží z jiného členského státu rozumí zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného

  • osobou, která uskutečňuje dodání zboží,
  • pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo
  • zmocněnou třetí osobou.

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.

Pojďme si nyní uvedené podmínky rozvést a vysvětlit na příkladech.

Registrace k DPH

První podmínka

Osoba povinná k dani registrovaná k DPH v ČR musí nabývat právo nakládat jako vlastník od dodavatele, který je registrovaný k DPH v jiném členském státě nebo kterému vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě.

To znamená, že se jedná o pořízení i v případě, kdy dodavatel v okamžiku dodání zboží osobě povinné k dani není registrovaný k DPH v jiném členském státě, ale v souvislosti s uskutečňováním dodání mu tato povinnost vzniká. To se může stát, pokud dodavatel je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tom členském státě, ze kterého je zboží dodáváno (ve kterém je zahájena přeprava zboží) a není registrována k DPH v žádném členském státě.

Může vzniknout povinnost registrace k DPH

V takovém případě bude osoba povinná k dani neusazená ve členském státě, ze kterého je zboží přepravováno nebo odesíláno, uskutečňovat dodání zboží z tohoto členského státu do jiného členského státu s místem plnění tam, kde přeprava zboží začíná (viz ustanoví čl. 32 Směrnice Rady 2006/112/ES). Přestože na toto dodání bude moci být uplatněno osvobození dodání do jiného členského státu od daně, tak dodavateli v daném členském státě bude vznikat povinnost registrace k DPH (viz analogicky ustanovení § 6c odst. 3 českého zákona o DPH). V takovém případě se tedy z pohledu osoby povinné k dani registrované k DPH v ČR, které je zboží dodáváno, bude jednat o pořízení.

Pohyb zboží

Druhá podmínka

Zboží musí být z jiného členského státu přepraveno do členského státu od něj odlišného. To ale neznamená, že musí být vždy dopraveno do tuzemska, resp. do České republiky.

I v případě, kdy v souvislosti s převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník na osobu povinnou k dani registrovanou k DPH v ČR bude zboží z jiného členského státu přepraveno do jiného členského státu, tedy ne do Česka, jedná se o pořízení. Z tohoto vyplývá, že osoba povinná k dani registrovaná k DPH v ČR musí umět rozlišit tři typy pořízení popsané v příkladech níže.

Tři typy pořízení zboží

Jednotlivé typy pořízení zboží si nejlépe ukážeme na konkrétních příkladech.

1. typ pořízení zboží

Plátce (český pořizovatel) registrovaný k DPH v ČR nakupuje zboží od prodávajícího (německý dodavatel) registrovaného k DPH v Německu. Zboží je přepraveno z Německa do České republiky.

Z pohledu českého plátce se tedy jedná pořízení zboží s místem plnění definovaným v ustanovení § 11 odst. 1 zákona o DPH jako místo, kde přeprava zboží končí.

Místo plnění tedy bude v tuzemsku a plátci vniká povinnost z pořízeného zboží přiznat českou daň.

2. typ pořízení zboží

Plátce (český kupující) registrovaný k DPH v ČR nakupuje zboží od prodávajícího (německý dodavatel) registrovaného k DPH v Německu a zboží je přepraveno z Německa do Rakouska za účelem provádění ekonomických činností plátcem na území Rakouska. Tedy nikoliv za účelem následného bezprostředního dodání zboží následnému odběrateli registrovanému k DPH v Rakousku.

Z pohledu českého plátce se tedy jedná pořízení zboží s místem plnění definovaným v ustanovení § 11 odst. 2 zákona o DPH jako členský stát, který přidělil daňové identifikační číslo pořizovateli, tedy plátci.

Jelikož plátce je registrován k DPH v České republice, je místo plnění tohoto pořízení v tuzemsku a plátci vniká povinnost z pořízeného zboží přiznat českou daň. V tomto případě však plátce nesmí uplatnit nárok na odpočet přiznané daně (viz předposlední věta ustanovení § 11 odst. 2 zákona o DPH).

Přestože plátce podle českého zákona o DPH identifikoval místo plnění tohoto pořízení v tuzemsku a přiznal českou DPH, tak musí zkoumat své povinnosti i v tom členském státě, do kterého bylo pořizované zboží přepraveno. Musí tedy zkoumat v rakouském zákoně o DPH, zda mu nevnikají povinnosti i v Rakousku. A ony tam skutečně vznikají.

Z pohledu Rakouska se totiž jedná o pořízení do rakouského tuzemska, které má podle rakouského zákona o DPH místo plnění tam, kde končí přeprava pořízeného zboží (viz ustanovení čl. 40 Směrnice Rady 2006/112/ES). To znamená že dle rakouského zákona o DPH plátce realizuje pořízení s místem plnění v Rakousku, které je předmětem rakouské daně a v souvislosti s tímto pořízením plátci v Rakousku vzniká povinnost registrace k DPH (viz analogicky ustanovení § 6g českého zákona o DPH) a povinnost přiznat z pořízení rakouskou daň (pokud nebude v Rakousku toto pořízení osvobozeno od daně).

Aby však předmětné pořízení nebyl zdaňováno ve dvou členských státech současně, definuje ustanovení § 11 odst. 3 zákona o DPH právo plátce snížit si základ daně, ze kterého přiznával daň v tuzemsku, o základ daně, ze kterého přiznával daň v Rakousku. Podmínkou je, že plátce českým finančním orgánům prokáže, že splnil povinnosti v Rakousku.

3. typ pořízení zboží

Plátce registrovaný k DPH v ČR nakupuje zboží od prodávajícího registrovaného k DPH v Německu a zboží je přepraveno z Německa do Rakouska za účelem bezprostředního následného dodání zboží následnému odběrateli registrovanému k DPH v Rakousku.

Jedná se tedy o dvě po sobě následující dodání mezi třemi osobami registrovanými k DPH ve třech různých členských státech, při kterých je zboží přepravováno od německého dodavatele přímo k následnému rakouskému odběrateli. Jedná se o třístranný obchod, při kterém je český plátce prostřední osobou. Podrobné informace o specifikách třístranných obchodů z pohledu uplatňování DPH jsme rozepsali v samostatném článku Třístranné obchody v rámci vnitrounijního obchodování.

Při realizaci třístranného obchodu prostřední osoba realizuje dvě zdanitelná plnění. Nákup od německého dodavatele a následný prodej rakouskému následnému odběrateli.

Při nákupu zboží od německého dodavatele je zboží přepravováno z Německa do Rakouska, tedy do členského státu odlišného od Německa, jedná se z pohledu českého plátce o pořízení. Ovšem pouze tehdy, pokud přepravu zajišťuje na svůj účet německý dodavatel nebo plátce (viz třetí podmínka pořízení vyplývající z ustanovení § 16 odst. 1 zákona o DPH). Takové pořízení však má definováno místo plnění v ustanovení § 11 odst. 4 zákona o DPH jako místo, kde přeprava pořizovaného zboží končí. Jelikož přeprava končí v Rakousku, je místo plnění v Rakousku a pořízení je předmětem rakouské daně.

Aby nákup od německého dodavatele byl pořízením, musí přepravu zajišťovat německý dodavatel nebo český plátce, tzn. musí se jednat o dodání s přepravou.  Následné dodání zboží českým plátcem následnému rakouskému odběrateli je tedy dodáním zboží bez přepravy s místem plnění definovaným v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o DPH (viz také ustanovení čl. 31 Směrnice Rady 2006/112/ES) jako místo, kde se zboží nachází v okamžiku, kdy se dodání zboží uskutečňuje. Jelikož se v těchto případech zboží v okamžiku dodání nachází v Rakousku, po přepravě, která byla navázána na předchozí pořízení, je místo plnění v Rakousku a dodání je předmětem rakouské DPH.

Plátce tedy uskutečňuje dvě po sobě následující plnění, která obě mají místo plnění v Rakousku. Nicméně pokud jsou splněny podmínky definované u ustanovení čl. 141 Směrnice Rady 2006/112/ES, tak je v Rakousku pořízení zboží osvobozeno od daně a u následného dodání následnému rakouskému odběrateli je povinnost přiznat rakouskou daň na rakouského následného odběratele dle ustanovení čl. 197 Směrnice Rady 2006/112/ES.  Takže plátci nevzniká povinnost registrace k DPH ani povinnost přiznávat daň.

Zajištění přepravy

Třetí podmínka

Přepravu zboží musí zajišťovat na svůj účet dodavatel nebo pořizovatel. Třetí osoba může být pouze zmocněna k zajištění přepravy, ovšem výhradně na účet dodavatele nebo odběratele.

Text byl připraven ve spolupráci s REINOHA consulting.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek