BIC Plzeň

BIC views

Přeshraniční poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými

Jste OSVČ a máte možnost získat zakázku v jiné zemi EU? Předejděte možným komplikacím. Přečtěte si, jak si poradit s povinnostmi, které se na vás vztahují.

V rámci mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network pomáháme podnikatelské sféře při realizaci zahraničních zakázek spojených s poskytováním služeb. Během bezplatných konzultací poradíme a upozorníme na možná úskalí, která mohou české OSVČ překvapit. Snažíme se, aby i drobní podnikatelé měli základní přehled v problematice, znali dodržování náležitostí s tím spojených a byli připraveni na případnou kontrolu místními orgány. Vycházíme z platné legislativy, která se uplatňuje v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, popř. ve Švýcarsku..

Obecný princip poskytování přeshraničních služeb v EU

V rámci volného pohybu služeb mohou čeští podnikatelé a společnosti dočasně a příležitostně poskytovat služby na území jiného členského státu EU bez nutnosti se tam podnikatelsky usadit. Založit živnost nebo podnik je nutné v případě opakovaného nebo trvalého poskytování služeb. Samozřejmostí je, že jsou služby legálně vykonávány i v zemi původu v České republice. Zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba) uskutečňuje zahraniční zakázku prostřednictvím svých vyslaných zaměstnanců (podrobnosti jsme rozepsali v samostatném článku Vysílání pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb), OSVČ provádí zakázku samostatně. Typickými příklady takových činností jsou stavební zakázky, instalace průmyslového zařízení, montáž stroje nebo nábytku na míru, ale také činnosti OSVČ.

Základní náležitosti OSVČ

Je nutné dodržet pravidla nezávislosti a odpovědnosti za dílo

Přeshraničně lze poskytovat v jiné zemi EU jen služby z oboru, ve kterém legálně podniká OSVČ v České republice a musí se jednat o dočasné a příležitostné působení. OSVČ musí v obecné rovině dodržet pravidla nezávislosti a odpovědnosti za dílo a nesmí spolupracovat se zaměstnanci jiných firem nebo vzájemně spolupracovat s jinými OSVČ. Dodržování formálních požadavků je v některých zemích velmi detailně kontrolováno a místní šetření vyžaduje předložení dokumentů v listinné nebo elektronické podobě, samozřejmě s příslušnými překlady. Mezi základní pravidla patří:

 • služba je vykonávána na základě smlouvy o dílo nebo na základě objednávky;
 • odměna je sjednána za odvedené dílo (nejedná se o časovou odměnu), OSVČ ručí za vady díla;
 • OSVČ má své vybavení a nářadí;
 • OSVČ musí být schopna přijímat i jiné zakázky;
 • odběratel nemá zásadní vliv na obsah a způsob provádění služby (odběratel nevydává pokyny a neřídí práci OSVČ).

Podnikající OSVČ v ČR, která není občanem EU (např. z Ukrajiny) si musí v případě přeshraničního poskytování služeb v jiné zemi EU ověřit konkrétní podmínky.

Pokud bude OSVČ pobývat v hostitelské zemi déle než 3 měsíce, musí se tam nahlásit a je vhodné zažádat o přechodný pobyt občana EU.

Práce pouze pro jednoho stálého odběratele je v jiných unijních zemích zakázána.

Švarcsystém (nelegální zaměstnávání) se za hranicemi obecně netoleruje. Případné místní kontroly nespoléhají pouze na předložené dokumenty (smlouva o dílo atd.), ale zjišťují skutečný stav, např. dotazováním na staveništi. Nedoporučujeme vysílat pracovníky vykonávající práci jako OSVČ na živnostenský list. Informace k vysílání pracovníků naleznete v článku Vysílání pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb.

Sociální a zdravotní pojištění

V oblasti sociálního a zdravotního pojištění je nutné, aby OSVČ měla potvrzený formulář A1 (žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení), který vydává na základě splnění podmínek místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Dále je nutný Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrá kartička zdravotní pojišťovny) a je vhodné sjednání komerčního zdravotního připojištění.

Regulované profese

Činnosti v oblasti regulovaných profesí se předem nahlašují

Poskytuje-li OSVČ přeshraniční služby v oblasti regulovaných profesí, je třeba tuto činnost ohlásit před samotným výkonem v hostitelské zemi na příslušném úřadu a doložit náležitými dokumenty s překladem do příslušného jazyka. Ohlášení kvalifikace platí jeden rok a jestliže po tomto období dojde k dalšímu poskytnutí přeshraniční služby, je nutné znovu ohlášení zaslat. Pokud nedošlo k významným změnám, není třeba již dokládat doprovodné dokumenty.

Při prvním ohlášení kvalifikace se přikládá:

 • doklad o legálním usazení OSVČ v ČR s příslušným překladem (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku);
 • doklad o státní příslušnosti OSVČ (občanský průkaz nebo pas);
 • doklady o kvalifikaci s příslušnými překlady (př. výuční list).
Pokud je poskytovaná profese regulována v hostitelské zemi a není regulována v ČR, stačí doložit s příslušnými překlady, že OSVČ poskytovala danou činnost u nás minimálně po dobu 1 roku v uplynulých 10 letech.

Rakousko a Německo navíc obvykle vyžadují potvrzené osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v zemi původu. V ČR toto osvědčení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V případě poskytování služeb u regulovaných profesí s možnými důsledky na veřejné zdraví nebo bezpečnost (často zdravotnické profese), je nutné kvalifikaci ověřit. V praxi to znamená vyčkat na vyjádření kompetentních tamních orgánů (většinou 3 měsíce).

Kde ověřím, zda je profese v dané zemi regulovaná?

Přehled regulovaných profesí v jednotlivých zemích EU/EHP poskytuje evropská databáze (jazykové mutace: anglicky, německy, francouzsky), kde je možné vyhledat informace o příslušném úřadu, kam se ohlášení kvalifikace zasílá. Pokud OSVČ svoji profesi v této databázi nenalezne, je vhodné ještě zkontrolovat seznam regulovaných profesí v konkrétní hostitelské zemi.

Notifikace ve vybraných zemích

V některých zemích se OSVČ povinně nahlašují prostřednictvím národního online systému, který je určen pro evidenci vyslaných pracovníků. Ohlášení se provádí nejpozději před samotným výkonem činnosti v hostitelské zemi – jedná se o Belgii, Dánsko a Nizozemsko. Ve Švýcarsku se ohlašuje minimálně 8 dní předem. Ve všech těchto případech je nutné, aby OSVČ měla u sebe v zahraničí doklad prokazující předchozí nahlášení pro případnou místní kontrolu.

Nezapomeňte na daně

Daň z příjmu

OSVČ musí věnovat pozornost dani z příjmu, kdy je třeba se řídit nejen českým zákonem, ale také příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česká republika uzavřena s hostitelskou zemí. Pokud podle ní v zahraničí vznikne stálá provozovna, musí se tam OSVČ povinně registrovat a daň z příjmu vypořádat.

Daň z přidané hodnoty

OSVČ nesmí zapomínat ani na problematiku DPH při přeshraničním poskytování služeb v rámci EU.

 • Podle základního pravidla u služeb poskytnutých zahraničním plátcům daně (podnikatel/firma) odvádí DPH příjemce služby (zahraniční firma), OSVČ předá své DIČ k DPH.
 • Není-li OSVČ plátcem DPH v ČR, zaregistruje se jako identifikovaná osoba a získá daňové identifikační číslo pro účely DPH.
 • Pokud jsou poskytovány přeshraniční služby daňovému neplátci (spotřebitel), tak je podle obecného principu DPH odváděno v ČR.

Pozor však na zvláštnosti v zákoně (§10 až 10i zákona o DPH), např. služby vztahující se k nemovitostem. V těchto případech je uvedeno, kde je místo plnění DPH. Jestliže OSVČ poskytuje přeshraniční služby spojené s nemovitostí spotřebiteli, pak je nutné se v zemi, kde se nemovitost nachází, registrovat k DPH a příslušnou daň tam odvést, popř. využít systém jednoho správního místa (One Stop Shop).

Speciální požadavky

Existují EU země, kde jsou aplikovány další speciální požadavky nebo podmínky, se kterými se OSVČ poskytující přeshraniční služby může setkat. Jedná se např. o srážkovou daň pro stavební práce v Německu, speciální karty na staveništi ve Švédsku nebo povinné pojištění odpovědnosti pro zednické činnosti při stavbě nového objektu v Rakousku.

Jste OSVČ a potřebujete se poradit, jak správně poskytnout své služby v jiné evropské zemi? Díky našemu působení v mezinárodní síti na podporu podnikání Enterprise Europe Network se této oblasti věnujeme a bezplatně vás budeme informovat.

Bc. Miroslava Skrziszowská

Bc. Miroslava Skrziszowská

Enterprise Europe Network
m.skrz@bic.cz
605 210 718
377 205 214

Text byl připraven se svolením přední české odbornice Enterprise Europe Network na problematiku přeshraničního poskytování služeb, RNDr. Jitky Ryšavé.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek