BIC Plzeň

BIC views

Jak na dotace – průvodce pro začínající firmy

Jaké jsou možnosti podpory začínajících inovačních firem? A co je dobré vědět, než začnete hledat dotační program a připravovat žádost o dotaci?

Dokument, který by uváděl konkrétní informace o všech programech, by byl nepřiměřeně rozsáhlý. Existují desítky různých programů podpory podnikání a inovací, popř. výzkumu a vývoje. Žádosti o dotaci se přijímají nepravidelně, na základě výzev různých poskytovatelů. Podmínky těchto výzev jsou různorodé a často se mění.

Hlavní zdroje podpory

Největším zdrojem podpory pro podnikání a inovace byl v letech 2014 – 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se zhruba 20 programy podpory a rozpočtem kolem 100 mld. Kč. Na jaře roku 2022 budou vyhlášeny první výzvy v Operační programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s ohlášenou alokací 80 mld. Kč, více na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API). Projekty výzkumu a vývoje podporuje nejvíce Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Na co se při hledání vhodného dotačního programu zaměřit?

 1. Pro koho je podpora určena.
 2. Na co se podpora poskytuje.
 3. Podle čeho se žádosti vybírají
 4. V jaké výši se podpora poskytuje

Pro koho je podpora určena

Přijatelní žadatelé jsou v jednotlivých programech i výzvách definování podle různých kritérií:

Stáří podniku

Většina programů je určena pro podniky, které podnikají nejméně 2 roky. Pro začínající podniky je určeno jen několik programů.

Finanční zdraví

Většina programů je určena jen pro podniky s dobrým finančním zdravím, doloženým účetními/finančními výkazy za poslední 2 účetní roky.

Velikost podniku

Většina programů je určena jen (či ve větší míře) pro malé a střední podniky, viz definice.

Sídlo podniku, místo realizace projektu

Některé programy podporují realizaci projektů jen mimo Prahu, ve slabých regionech či v malých obcích, některé jsou čistě regionální.

Obor podnikání

Některé programy podporují např. jen výrobní firmy či zemědělské podniky, podporované obory podnikání jsou zpravidla vymezeny pomocí klasifikace CZ NACE

Právní forma

Některé programy podporují např. jen právnické osoby, nikoliv podnikající fyzické osoby.

Příjemci musí zpravidla splňovat další kritéria, nesmí být například v úpadku či likvidaci, nesmí mít ani nedoplatky vůči zaměstnancům či vybraným institucím (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny…), musí zveřejňovat účetní závěrky apod.

Na co se podpora poskytuje

Programy jsou vždy určeny jen na podporu určitých aktivit, s jasně stanovenými cíli a výdaji:

Cíl projektu

Např. uvedení výsledků vývoje do výroby, inovace produktu, zvýšení exportu, úspory energie…

Aktivity

Např. pořízení a zprovoznění strojů na výrobu inovovaného produktu, výzkum a vývoj prototypu, prezentace na zahraničním veletrhu, zateplení budovy…

Způsobilé výdaje

Např. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (strojů, SW, budov), na mzdové náklady výzkumníků, na nákup služeb výzkumných organizací, na pronájem stánku, na stavební práce…

Doba realizace projektu

Většina programů stanovuje maximální dobu realizace projektu, která se pohybuje od několika měsíců do několika let. Z toho lze odvodit odpovídající rozsah projektu, zejména u provozní podpory (například projekty výzkumu a vývoje).

Podle čeho se žádosti vybírají

Zpravidla neuspějí všichni žadatelé se všemi projekty, prostředky na podporu jsou omezené. Žádosti hodnotitelé posuzují a bodují podle různých typů kritérií.

Vylučovací kritéria

Nesplnění těchto kritérií znamená zamítnutí žádosti.

Např. dokončený prototyp, předpokládaný stupeň inovace, dosažená míra digitalizace, návratnost investice doložená cost–benefit analýzou, soulad s Národní RIS3 strategií…

Bodovací kritéria

Projekty jsou seřazeny podle bodového zisku a dotace schvalovány v takto získaném pořadí, dokud není vyčerpán rozpočet programu/výzvy.

Např. zkušenosti se srovnatelnými projekty, exportní zkušenosti, dosavadní inovační aktivity, odbornost týmu, realizace v preferovaných (hospodářsky slabých) regionech, předpokládané ekonomické i neekonomické přínosy, kvalita zpracování projektu, srovnání s konkurencí, tržní potenciál, rozsah spolupráce s výzkumnými organizacemi…

Hodnotí se např. zkušenosti se srovnatelnými projekty, exportní zkušenosti, dosavadní inovační aktivity, odbornost týmu, realizace v preferovaných (hospodářsky slabých) regionech, předpokládané ekonomické i neekonomické přínosy, kvalita zpracování projektu, srovnání s konkurencí, tržní potenciál nebo rozsah spolupráce s výzkumnými organizacemi.

V jaké výši se podpora poskytuje

Dotace je zpravidla omezena nejen absolutní částkou, ale také podílem dotace na celkových (způsobilých) výdajích projektu.

Výše dotace

Většina programů stanovuje horní i dolní hranici pro výši dotace. Z toho je možné také poznat, pro jak rozsáhlé projekty je program vhodný. Některé programy se hodí pro podporu relativně malých projektů s rozpočtem ve statisících Kč, jiné svou náročností odpovídají spíše projektům s rozpočtem v desítkách milionů Kč.

Míra dotace

Většina programů poskytuje dotace jen na část způsobilých výdajů, míra podpory se nejčastěji pohybuje v rozmezí 25–75 % v závislosti na velikosti žadatel, typu projektu apod. Jen malá část programů dotuje náklady projektu v plné výši (100 % bývá u podpory start-upů).

Předfinancování

Jen u malé části programů jsou dotační prostředky poskytovány předem (např. TA ČR). Většinou musí příjemce podpory nejprve způsobilé výdaje uhradit ze svých či jiných zdrojů. I to je dobré zohlednit při výběru vhodného programu (v kontextu vlastních možností). U programů pro start-upy bývá podpora častěji poskytována formou bezplatných služeb.

Programy určené přímo (či prioritně) pro začínající podniky

Inkubační program (Plzeň)

 • Pro týmy či jednotlivce, kteří nedávno založili inovační firmu nebo se k tomu v dohledné době chystají
 • Semináře a individuální konzultace k podnikatelskému plánu
 • Dotace 200 tis. Kč na služby, které pomohou firmu rozjet (vývoj produktu, vytvoření webu, pronájem místa v coworku…)

INFORMACE O PROGRAMU

Plzeňské podnikatelské vouchery

 • Dotace na nákup služeb výzkumných organizací, zejména vysokých škol a výzkumných ústavů.
 • Míra podpory je max. 75 %, výše max. 150 tis. Kč.
 • Příklady podporovaných služeb: konstrukční řešení, měření, vývoj SW, design výrobků…
 • Začínající firmy jsou bodově zvýhodněny.

INFORMACE O PROGRAMU

Inkubační program a Plzeňské podnikatelské vouchery jsou administrativně jednoduché programy vhodné i pro začínající firmy. Na přípravě obou programů jsme se podíleli a spolupracujeme i na jejich realizaci, takže vám umíme nejlíp poradit, jestli jsou pro váš projekt vhodné.

Interní projekty agentury CzechInvest pro podporu startupů

 • CzechStarter – sedmiměsíční mentoring poskytovaný zkušenými podnikateli, poradenské služby
 • CzechAccelerator – tříměsíční akcelerace v zahraničí (New York, Silicon Valley, Londýn, Singapur)
 • CzechMatch – týdenní akcelerační program v zahraničí, networking, matchmaking
 • CezchDemo – prezentace na prestižních zahraničních veletrzích a konferencích, mentoring

Míra dotace na služby nejčastěji 75 % (zejm. networking) a 100 % (zejm. mentoring).

CzechInvest: Projekt Podpora startupů

Technologická inkubace

Další interní projekt agentury CzechInvest, podporující technologické start-upy.

 • Podpora až do výše 5 mil. Kč.
 • Podporovány budou výdaje potřebné na přípravu a zahájení realizace záměru (nákup služeb, vývoj produktu, marketing, mzdy vlastních pracovníků…).
 • Výdaje budou hrazeny v plné výši, prostředky budou poskytovány předem.
 • První výzva k podávání žádostí o podporu se očekává nejdříve v roce 2022

Technologie MAS (OP TAK 2021-27)

 • Dotace pro prvožadatele na investice do strojů a zařízení, HW a SW.
 • Podmínky lze odhadnout podle předchozích výzev z OP PIK:
  • Výkazy nejméně za 1 uzavřený rok podnikání
  • Dotace 45 %, až 1 mil. Kč
 • Výzva nejdříve ve 4Q 2022.
 • V režimu „komunitně vedený místní rozvoj“ (CLLD).

Programy dostupné za určitých podmínek i pro začínající podniky

The Country for the Future, podprogram 3 „Inovace do praxe“

 • Provozní i investiční dotace na zavádění inovací do výrobní praxe a na trh.
 • Žádat mohou i začínající firmy, pro úspěch projektu však musí doložit:
  • schopnost spolufinancování projektu
  • zkušenosti členů týmu s řízením podniku a realizací podobných projektů
  • zajištění odbytu inovovaných produktů či produktů vyráběných inovovaným postupem
 • Informace o poslední výzvě zde.
 • Další veřejná soutěž se očekává na jaře a 2022.
 • Míra podpory 50 %, do 25 mil. Kč.

TREND, podprogram 2 „Nováčci“

 • Provozní dotace na realizaci projektů výzkumu a vývoje.
 • Hlavní uchazeč nesmí být příjemcem podpory na VaV ve výši nad 1 mil. Kč v posledních 5 letech.
 • Hlavní uchazeč musí doložit výkazy za poslední 3 účetně uzavřená období.
 • Začínající firma by mohla být dalším uchazečem/účastníkem, popř. dodavatelem, nikoliv hlavním uchazečem.
 • Informace o poslední veřejné soutěži zde.

EXPANZE

 • Bezúročný úvěr na pořízení strojů a zařízení, licencí a SW, pořízení či rekonstrukci staveb.
 • Výše úvěru 1–45 mil. Kč, splatnost 7, resp. 10 let, s odkladem až 3,5 roku.
 • Nutno spolufinancovat komerčním bankovním úvěrem.
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč.
 • Příjemce musí být schopen úvěr zajistit způsobem dojednaným s bankou (např. ručení majetkem)
 • Podrobní informace na stránkách NRB, a.s., zde.

Příprava žádosti o poskytnutí podpory

 • Každý program/výzva má stanovené jiné požadavky na vyplnění žádosti.
 • Kromě uvedení údajů do formuláře zpravidla musí žadatele zpracovat další přílohy (projekt, podnikatelský záměr, detailní popis trhu a zajištění prodeje, detailní rozpočet a cenové nabídky dodavatelů, smlouvy o dosavadní spolupráci s výzkumnými organizacemi, účetní výkazy…).

Zpracování žádosti a příloh zpravidla vyžaduje několik týdnů práce.

Projekt (hlavní příloha, podle které se žádost hodnotí) zpravidla zahrnuje:

 • Představení žadatele, strategie, SWOT analýza
 • Splnění předpokladů úspěšné realizace projektu žadatelem
  • Personální zajištění (kvalifikace zaměstnanců, zkušenosti s obdobnými projekty a řízením podniku…)
  • Technologické zajištění (budovy, stroje, přístroje, HW a SW…)
  • Finanční zajištění (prostředky na předfinancování/spolufinancování projektu)
  • Obchodní zajištění (průzkum trhu, vymezení zákazníků, dosavadní prodej, vyjádření zákazníku, letters of intent…)
  • Zhodnocení rizik
 • Popis aktivit projektu (činnosti, pořizovaný majetek)
 • Harmonogram projektu (milníky, vazba na výdaje, personální kapacity, výstupy…)
 • Rozpočet projektu (zdůvodnění jednotlivých položek, vazba na aktivity a harmonogram…)
 • Výstupy projektu (výsledky VaV, pořízený majetek…)
 • Přínosy projektu
  • Ekonomické (tržby, zisk, úspory…)
  • Neekonomické (pracovní místa, ochrana životního prostředí…)
Důležitým podkladem pro vytvoření žádosti a jejích příloh je zpravidla podnikatelský plán žadatele. Speciální mentoringové programy pro začínající podniky však mají jiná pravidla výběru a vyžadují trochu jiné přílohy žádosti.

Administrace projektu

Podáním ani schválením žádosti práce na dotaci zdaleka nekončí. Příjemce podpory musí plnit řadu dalších povinností, kterými jsou zejména:

 • analytická účetní evidence výdajů projektu;
 • publicita (informace o podpoře projektu na internetových stránkách příjemce, na plakátech v místě realizace, na billboardech apod.);
 • výběr dodavatelů podle speciálních pravidel nebo podle zákona o zadávání veřejných zakázek;
 • monitoring (průběžné zprávy, závěrečná zpráva, zprávy o zajištění udržitelnosti…);
 • udržitelnost (využívání výstupů projektu zpravidla pod dobu 3–5 let po ukončení projektu).

Jak postupovat, pokud chci o dotaci požádat?

Žádost se nejlépe připravuje v úzké spolupráci žadatele s dotačním poradcem:

 • Žadatel ví všechno o své firmě a jejích záměrech, navíc se zorientuje v příslušném programu.
 • Poradce ví všechno o programu, navíc se zorientuje v tom, čím se firma zabývá a jaké jsou její záměry.

Před schůzkou s dotačním poradcem by měl žadatel připravit tyto údaje:

 • kdo je žadatelem (název, IČ, datum vzniku, finanční výkazy…)
 • jaké aktivity chce uskutečnit, jakých cílů dosáhnout
 • na jaké náklady a v jaké výši chce získat podporu
 • kdy hodlá projekt realizovat
 • jak bude projekt spolufinancovat

 

Chcete se poradit o svém projektu? Zajímá vás, jestli právě vy můžete požádat o dotaci?

V BIC Plzeň se Vám budeme rádi věnovat. Napište nám a domluvte si bezplatnou konzultaci.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek