BIC Plzeň

BIC Reference

ATMOS Chrást s.r.o.

Společnost ATMOS Chrást s.r.o. je největším tuzemským výrobcem kompresorů, s více než 50letou tradicí. Vyvíjí a vyrábí stacionární i pojízdné kompresory pro různá odvětví, zejména pro stavebnictví, zpracovatelský průmysl a energetiku, dále lokomotivní i jiné speciální kompresory. Konkurenceschopnost dlouhodobě zvyšuje zejména technickými inovacemi. Své výrobky vyváží do více než 50 zemí 4 kontinentů.

www.atmos-chrast.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomáhají podniku získat finanční podporu na aktivity, které mu přinášejí konkurenční výhodu: na vývoj nových technických řešení, spolupráci s výzkumnými organizacemi, investice do progresivních technologií či prodej kompresorů na náročných zahraničních trzích.

Pomoc konzultantů spočívá ve společném výběru vhodných dotačních programů, tvorbě koncepce projektů, zpracování žádostí, případně i v asistenci při výběru dodavatelů, podávání monitorovacích zpráv či žádostí o platbu.

S pomocí BIC Plzeň získal ATMOS Chrást s.r.o. dotace na tyto projekty:

 • Projekt “Vývoj nového řešení šroubového, olejem mazaného bloku kompresoru ve výkonové oblasti 30 – 55 kW a vývoj technologického řešení jeho výroby“, realizovaný v letech 2007 až 2008, byl podpořen v resortním programu „Impuls“ Ministerstva průmyslu a obchodu (FI-IM4/207). V rámci tohoto projektu byl vyvinut zcela nový šroubový blok A150, který používá asymetrický profil zubů rotoru, tzv. N-profil, jehož geometrie je navržena s cílem dosažení maximální účinnosti díky minimalizaci plošných dotyků rotorů. Firma se tak stala jedinou společností v České republice vyrábějící šroubové bloky vlastní konstrukce (nikoliv bloky licenční).
 • Díky investičnímu projektu „Linka pro výrobu nového šroubového bloku A150“ byl na podzim 2011 uveden do provozu soubor velmi přesných moderních strojů, na nichž byla zahájena sériová výroba uvedených bloků. K mimořádně vysoké kvalitě a efektivitě výroby přispívá zejména brousicí centrum pro finální přesné opracování složitých šroubových tvarů rotorů. Tato investice v rozsahu několika desítek milionů korun byla podpořena v programu INOVACE v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (IN02/143).
 • Projekt „„Komplexní informační systém“ byl podpořen v programu ICT v podnicích v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (2.2 ITP02/029). Implementace nového informačního systému přinesla podniku lepší plánování výrobních kapacit, optimalizaci skladového hospodářství, zlepšení péče o zákazníky, zefektivnění administrativy i lepší podklady pro rozhodování managementu a řízení podniku.
 • Projekt „Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu“ byl podpořen v letech 2009 – 2011 v programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu (FR-TI1/159).  ATMOS Chrást vyvinul prototyp integrované kompresorové stanice s fúzním sušičem vzduchu a s modulárním řídicím systémem, který integruje řídicí algoritmy a optimalizuje chod celého kompresorového soustrojí, čímž výrazně snižuje jeho energetickou náročnost. Kompresorová stanice byla v roce 2012 úspěšně uvedena na trh pod názvem SMARTronic. Byla také oceněna v soutěži INOVACE ROKU 2012.
 • Projekt Snižování hlučnosti točivých strojů, který byl v letech 2012 – 2014 řešen ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, byl podpořen v programu ALFA – 2. výzva Technologické agentury ČR (TA02010565). Výsledky projektu byly aplikovány především při inovaci pojízdných dieselových kompresorů PDP 70, která spočívala ve snížení jejich hlučnosti, resp. zvýšení výkonu bez nárůstu hlučnosti.
 • Projekt „Metodika návrhu olejových separátorů“, který realizoval ATMOS Chrást v letech 2012 – 2013, byl podpořen v rámci pilotní výzvy MPO „Inovativní akce – Podpora transferu znalostí“ (OPPI). Jednalo se o přenos znalostí v oblasti počítačového modelování dvoufázového proudění směsi vzduch-olej a pevnostních výpočtů z Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Aplikací výstupů projektu bylo dosaženo jednak významného vylepšení konstrukčních prací při návrzích separátorů, jednak 30% materiálové úspory při výrobě tlakových nádob navržených podle nové metodiky (SW), dále nárůstu zakázek na dodávky tlakových nádob.
 • Na projekt Lokomotivní kompresor pro provoz v extrémních podmínkách byla společnosti ATMOS Chrást s.r.o. poskytnuta dotace 1,3 mil. Kč v Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu (EDS 122D152003008). Cílem bylo vyvinout lokomotivní kompresor se specifickými vlastnostmi, s certifikací pro využití v lokomotivách na ruském trhu. Společnost získala díky projektu jedinečné znalosti a zkušenosti potřebné pro konstruování strojů určených pro provoz v extrémních podmínkách (mrazy, výkyvy teplot, otřesy, nepřetržitý provoz…). Projekt byl dokončen sestrojením prototypu, který byl následně testován v reálném provozu na tratích asijské části Ruska.
 • Na projekt „Podpora exportu společnosti ATMOS Chrást s.r.o.“ byla poskytnuta dotace v programu Marketing (OP PIK). Jeho obsahem byla účast společnosti na významných mezinárodních veletrzích BAUMA (Mnichov), Autostrada-Polska (Kielce) a ComVac (Hannover).
 • jový projekt „Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru“ byla poskytnuta dotace v programu Aplikace (OP PIK). V letech 2017-19 byl konstrukčně inovován šroubový blok B100, který díky plovoucímu ložiskovému uložení rotorů a dvoubřitému hřídelovému těsnění vykazuje vyšší spolehlivost a minimální úniky oleje. Ve spolupráci s odborníky Fakulty elektrotechnické ZČU byl vyvinut monitorovací systém, umožňující sledovat a vyhodnocovat změny chování a stavu kompresoru a předcházet závadám či neplánovaným odstávkám. Dále byla vyvinuta technologie zkušebny pro unifikované testování hotových agregátů.
 • Na projekt „Klíčové světové veletrhy v oblasti stavební techniky a technologie výroby a úpravy stlačeného vzduchu (Bauma a ComVac 2019)“ byla poskytnuta dotace v programu Marketing (OP PIK).
 • Na projekt „Výroba inovovaného šroubového bloku“ byla schválena dotace v programu Inovace (OP PIK). Obsahem projektu je pořízení technologie pro CNC frézování složitých šroubových tvarů rotorů, určené pro výrobu inovovaného bloku B100.
 • Dceřiná společnost ATMOS vývoj s.r.o., do které byly v roce 2015 vyčleněny vybrané vývojové aktivity podniku, získala v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) podporu na projekt „Pevnostní výpočty“. Asistent znalostního transferu – absolvent doktorského studia v oboru aplikovaná mechanika – sem po dobu dvou let přenášel znalosti v oblasti statických i dynamických pevnostních výpočtů a z nich vycházejících metod optimalizace komponent i větších konstrukčních celků. Podařilo se mu implementovat nové výpočtové nástroje do procesu návrhu či modifikace kompresorů. Na vybraném stacionárním i pojízdném kompresoru a tlakové nádobě byly provedeny pevnostní výpočty a podle nich navrženy a provedeny optimalizace, které podle výsledků testování vedly ke zvýšení spolehlivosti se současným snížením hmotnosti a spotřeby materiálu.
 • Na projekt „Vývoj průmyslového kompresoru a jeho digitálního dvojčete“, realizovaný ve spolupráci s Katedrou energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, byla v roce 2021 schválena dotace z programu TREND, podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ (3. VS) Technologické agentury ČR. Obsahem více než dvouletého projektu je vývoj integrované kompresorové stanice, úsporné díky vysoké účinnosti dosažené dvoustupňovou kompresí, spolehlivé díky stabilitě provozu dosažené pokročilou koordinací jednotlivých funkčních částí a produkující stlačený vzduch ve vysoké kvalitě dosažené díky hybridnímu sušení a účinné separaci oleje.
 • Ve spolupráci s BIC Plzeň využila dotaci v programu INOVACE také společnost ATMOS Chrást s.r.o. Obsahem projektu podpořeného v OP PIK bylo pořízení obráběcího centra pro výrobu inovovaných rotorů šroubových kompresorů, včetně robotického zakladače. Složité tvary rotorů jsou na tomto zařízení s vysokou přesností vytvářeny technologií trochoidálního frézování. Inovovaný šroubový blok byl přitom jedním z výsledků VaV projektu, podpořeného též v OP PIK, v programu APLIKACE.

Aktualizováno: 12/2022

CNC centrum

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek