BIC Plzeň

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které BIC Plzeň, společnost s ručním omezeným, se sídlem Riegrova 206/1, 301 00 Plzeň, IČ: 45354774 (dále jen „BIC Plzeň“) o vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „vy“) a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění či jiným právním předpisem tento zákon nahrazujícím a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, za jakými účely BIC Plzeň zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme naše právo vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká vám náleží ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči nám můžete uplatnit.

1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely dále popsané.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, firma, telefon a e-mail. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

2. Zpracování spojené s návštěvou webu

Chceme být co nejlepší, z toho důvodu se snažíme, aby také naše stránky a dojem, který na vás zachovají, byly co nejlepší. Proto používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak naše stránky vypadají a jak fungují.

Nastavení souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Vás tímto informujeme, že naše webová stránka využívá pro svoji činnost soubory cookies.

Co jsou soubory Cookies?

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. BIC Plzeň využívá cookies ke sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jak můžete soubory Cookies na svém počítači zablokovat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

3. Zpracování spojené s registrací na akce na webu BIC Plzeň (www.bic.cz)

Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně proto, abychom Vám mohli umožnit účast na našich akcích. Nicméně bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás nahlásit na konkrétní akci. Rovněž potřebujeme Váš podpis na prezenční listině, abychom mohli ověřit Vaši účast na akci. Proti zpracování Vašich údajů pro účely tvorby prezenční listiny můžete podat námitku postupem specifikovaným v kapitole „Právo na omezení zpracování“.

4. Pořizování fotografií a videozáznamů na akcích

Chceme Vás informovat, že na některých akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používáme pouze velmi omezeně pro prezentační účely a dokumentaci činnosti BIC Plzeň a to tak, že neuvádíme konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikujeme, a tedy nezpracováváme Vaše osobní údaje.

Tím, že na naši akci přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou využívány v nezbytné míře pro prezentační účely a dokumentaci činnosti BIC Plzeň.

5. Zpracování spojené s odběrem newsletteru Zpravodaj BIC Plzeň

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.bic.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a novinky. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených níže.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže.

6. Zpracování spojené se zasíláním dotazů na webu BIC Plzeň (www.bic.cz)

Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.bic.cz máte možnost zaslat dotaz ke své podnikatelské činnosti. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených níže.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou nutné pro správné zodpovězení Vašeho dotazu.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže.

7. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít.

Informace o tom, kam a za jakým účelem předáváme Vaše osobní údaje, Vám na  vyžádání sdělíme.

 

8. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že BIC Plzeň o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva níže uvedená. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a BIC Plzeň se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese BIC Plzeň uvedené v hlavičce výše.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu bic@bic.cz nebo písemně na adresu BIC Plzeň uvedenou v hlavičce výše.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás BIC Plzeň zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které BIC Plzeň o Vaší osobě uchovává a zpracovává a to z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracovává BIC Plzeň protiprávně;
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu BIC Plzeň, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem BIC Plzeň převažuje nad Vaším právem na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás informovat o důvodu, na základě kterého nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané BIC Plzeň jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v oprávněném zájmu BIC Plzeň Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem BIC Plzeň porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na této stránce.

9. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018.