BIC Plzeň

Výzva č. 2024 byla vyhlášena 6. května 2024.

Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím dotace.plzen.eu od 2. září 2024 (do 12:00) do 2. října 2024 (do 12:00).

Alokace finančních prostředků na tuto výzvu je stanovena ve výši 4 000 000 Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 300 000 Kč.

Harmonogram PPV 2024

Vyhlášení výzvy 6. 5. 2024
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 2.9.2024, 12:00:00
Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci 2.10.2024, 12:00:00
Předpokládaný termín projednání podaných žádostí o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně 12.12.2024
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (podpis ze strany žadatele, resp. společnosti) 17.1.2025
Doložení smlouvy o poskytnutí služeb s výzkumnou organizací ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Ukončení služeb poskytnutých výzkumnou organizací 30.9.2025
Předložení žádosti o proplacení dotace 31.10.2025, 12:00:00
Termín proplacení dotace do 21 pracovních dnů od schválení žádosti o proplacení dotace

Bodovací kritéria

Alokace programu je stanovena na 4 000 000 Kč. Pokud bude celková částka podaných žádostí, které splní podmínky programu a aktuální výzvy, převyšovat tento finanční objem, budou jednotlivé žádosti bodovány dle následujích kritérií:

Kritérium Počet bodů
1 Žadatel o dotaci je MSP (malý a střední podnik) dle definice v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. 5
2 Žadatel o dotaci má sídlo na území města Plzně [1]. 4
3 Žadateli o dotaci nebylo schváleno poskytnutí dotace z žádné dříve vyhlášené výzvy programu Plzeňské podnikatelské vouchery [2]. 5
4 Žadatel o dotaci požaduje nižší míru dotace, než je maximální možná míra (míra dotace vypočtena z celkové ceny služby bez DPH):
v případě, že žadatelem o dotaci je velký podnik:
• míra dotace menší než 38 % a zároveň větší nebo rovna 35 % 1
• míra dotace menší než 35 % a zároveň větší nebo rovna 30 % 2
• míra dotace menší než 30 % 3
v případě, že žadatelem o dotaci je MSP:
• míra dotace menší než 73 % a zároveň větší nebo rovna 70 % 1
• míra dotace menší než 70 % a zároveň větší nebo rovna 65 % 2
• míra dotace menší než 65 % 3
5 Zápis právnické osoby žadatele o dotaci do obchodního rejstříku je proveden v roce, ve kterém se přijímají žádosti pro danou výzvu (rok n) nebo v průběhu předchozích 4 let (n-4). 5
6 Poskytovatelem služeb je výzkumná organizace, která má sídlo nebo pracoviště na území Plzeňské aglomerace a zároveň služby uvedené v nabídce poskytnutí služeb budou realizovány na území Plzeňské aglomerace. 1

[1] https://www.plzen.eu/o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx

[2] Tj. nebylo schváleno poskytnutí dotace ve výzvě č. 2020, 2021, 2022 a 2023.

Podání žádosti

PODAT ŽÁDOST

Je nutné vyplnit všechna povinná pole žádosti, vložit všechny povinné přílohy a žádost o dotaci podat nejpozději do 2. října (do 12:00). Je zakázáno formuláře jakkoliv upravovat.

Po 2. říjnu (12:00 hod.) nebudou možné žádné formální opravy, proto doporučujeme podat žádost alespoň 10 dní před ukončením příjmu žádostí.

V případě potíží s vyplňováním formulářů se obracejte na Janu Nyergesovou.

Ke stažení

Další materiály k programu

Kontaktní osoba

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat:

Bc. Jana Nyergesová

Bc. Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203