BIC Plzeň

Žádosti o dotaci budou přijímány elektronicky prostřednictvím dotace.plzen.eu od 1. září 2023 (12:00:00) do 2. října 2023 (12:00:00).

Alokace prostředků na tuto výzvu byla stanovena ve výši 4 000 000 Kč.

Stáhněte si text aktuální výzvy

Harmonogram

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2023
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 1. 9. 2023, 12:00:00
Žádost o dotaci včetně dalších programem stanovených dokumentů musí být elektronicky podána nejpozději do 2. 10. 2023, 12:00:00
Předpokládaný termín projednání žádostí o dotaci v Radě města Plzně 30. 11. 2023
Předpokládaný termín projednání žádostí o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně 14. 12. 2023
Doručení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace (podpis ze strany žadatele/příjemce) se předpokládá do 18. 1. 2024 nebo do 30 dnů od vyzvání zprostředkujícím subjektem
Předložení řádně podepsané smlouvy o poskytnutí služeb poskytovateli dotace ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Smlouvu o poskytnutí služeb lze podepsat dříve než smlouvu o poskytnutí dotace. Poskytování služeb od VO může být zahájeno teprve po uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, nejdříve však po podání žádosti o dotaci.
Ukončení služeb poskytnutých VO nejpozději do 30. 9. 2024
Předložení žádosti o proplacení dotace nejpozději do 31. 10. 2024 (12:00:00)
Termín proplacení dotace do 21 pracovních dnů od schválení žádosti o proplacení dotace

Bodovací kritéria

Pokud alokace prostředků nepokryje požadavky všech žadatelů, jejichž žádosti o dotaci splní podmínky programu/výzvy a požadavky administrativní a věcné kontroly, bude se přidělení bodů těmto žadatelům provádět následujícím způsobem:


Přidělení bodů

Jednotlivým žádostem o dotaci budou přiděleny body dle tabulky.

Kritérium Počet bodů
1 Žadatel o dotaci je MSP (malý a střední podnik) dle definice v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. 5
2 Žadatel o dotaci má sídlo na území města Plzně [1]. 4
3 Žadateli o dotaci nebylo schváleno poskytnutí dotace z žádné dříve vyhlášené výzvy programu Plzeňské podnikatelské vouchery [2]. 5
4 Žadatel o dotaci požaduje nižší míru dotace, než je maximální možná míra (míra dotace vypočtena z celkové ceny služby bez DPH):
v případě, že žadatelem o dotaci je velký podnik:
• míra dotace menší než 38 % a zároveň větší nebo rovna 35 % 1
• míra dotace menší než 35 % a zároveň větší nebo rovna 30 % 2
• míra dotace menší než 30 % 3
v případě, že žadatelem o dotaci je MSP:
• míra dotace menší než 73 % a zároveň větší nebo rovna 70 % 1
• míra dotace menší než 70 % a zároveň větší nebo rovna 65 % 2
• míra dotace menší než 65 % 3
5 Zápis právnické osoby žadatele o dotaci do obchodního rejstříku je proveden v roce, ve kterém se přijímají žádosti pro danou výzvu (rok n) nebo v průběhu předchozích 4 let (n-4). 5
6 Poskytovatelem služeb je výzkumná organizace, která má sídlo nebo pracoviště na území Plzeňské aglomerace a zároveň služby uvedené v nabídce poskytnutí služeb budou realizovány na území Plzeňské aglomerace. 1

 

[1] https://www.plzen.eu/o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx

[2] Tj. nebylo schváleno poskytnutí dotace ve výzvě č. 2019, 2020, 2021 a 2022.

Ke stažení

Formuláře jsou elektronicky k vyplnění v aplikaci Dotace města Plzně na adrese https://dotace.plzen.eu. Je nutné vyplnit všechna povinná pole žádosti, vložit všechny povinné přílohy a žádost o dotaci podat nejpozději do 2. října (12:00:00). Je zakázáno formuláře jakkoliv upravovat. Žadatelům se doporučuje podat žádost o dotaci alespoň 10 dní před ukončením příjmu žádostí pro možnost administrativní kontroly a vyzvání k opravám. V případě potíží s vyplňováním formulářů kontaktujte prosím konzultanty BIC Plzeň.


Úplné znění programu

Vzory příloh

POZOR – jedná se o vzory formulářů, originální formuláře jsou dostupné zde.

 

Další materiály k programu

Kontaktní osoba

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat:

Jana Nyergesová

Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203

Výzva č. 2023 je vyhlášena v rámci projektu „ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar realizovaného za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti“.