BIC Plzeň

BIC News

Nově vyhlášené výzvy – získejte finanční podporu pro svůj podnik

Na základě nově vyhlášených výzev mohou malé a střední podniky v České republice žádat o dotace na své inovační aktivity.

Dotace budou poskytovány například na využívání služeb kreativců v oblasti designu, IT či marketingu, na investice do digitálních technologií či na zavádění inovovaných produktů a procesů do praxe.

Přijímání žádostí bude zahájeno již v průběhu května 2023.

Díky našemu členství v mezinárodní síti Enterprise Europe Network můžete využít bezplatné konzultace k uvažovaným záměrům. Neváhejte nás kontaktovat, v oblasti dotačního poradenství máme dlouholeté zkušenosti.


NPO – Kreativní vouchery – Výzva č. 0351/2023

Plánujete zadat odbornému dodavateli např. design služeb, marketingovou strategii nebo tvorbu návrhu webových stránek?

200 mil. Kč čeká na malé a střední podniky z celé České republiky včetně hlavního města Prahy, které chtějí zefektivnit svou prezentaci, vzhled nebo funkčnost produktu, procesu nebo služby.

Na co lze získat podporu?

Financovat lze nákup kreativního řešení produktu nebo služby od poskytovatelů kreativních služeb, které povede k zefektivnění prezentace, vzhledu nebo funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům.


Podporovány jsou služby v následujících oblastech:

 • architektura, interiérový design, design nábytku, průmyslový a produktový design, módní design, světelný design, design služeb, UX design
 • film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie
 • grafický design, branding, webdesign, práce s texty
 • herní průmysl, informační a komunikační technologie
 • kulturní dědictví, řemesla
 • marketingové strategie, online marketing

Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována ve výši minimálně 50 000 Kč a do výše 200 000.

Míra podpory: 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Příjem žádostí bude zahájen na konci května 2023.

Technologie pro MAS (CLLD*) – výzva I.

Plánujete pořízení nových technologických zařízení, výrobních strojů, softwaru nebo služeb v souvislosti s robotizací, automatizací nebo digitalizací Vaší firmy?

1 mld. Kč čeká na malé a střední podniky s místem realizace projektu na území příslušné místní akční skupiny se schváleným programovým rámcem.


Na co lze získat podporu?

Financovat lze nákup nových technologických zařízení, která podnikům pomohou zvýšit konkurenceschopnost a zefektivnit nabízené služby. Podnikatelé mohou dotaci využít například na digitalizaci či automatizaci výroby.


Jaké služby je možné podpořit?

 • robotizace, automatizace, digitalizace
 • web, cloud
 • komunikační a identifikační Infrastruktura

Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 000 Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. června 2023.

*CLLD (Community-Led Local Development) je způsob realizace projektů a investic v rámci Evropské unie, který se soustředí na rozvoj obcí a regionů s využitím participativního přístupu a zapojení místních obyvatel.

Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Uvažujete ve svém podnikání o zavedení nových pokročilých nevýrobních digitálních technologií?

500 mil. Kč čeká na malé a střední podniky z celé České republiky kromě hlavního města Prahy, které zamýšlejí provést digitální transformaci za pomoci pořízení HW, SW a IT služeb.


Jaké aktivity jsou podporovány?

Jsou to především aktivity směřující k digitální transformaci firmy (např. implementace systémů MIS a MES sloužící k podpoře řízení podniku jako celku), pořízení logistických a skladových technologií a ostatních nevýrobních technologií (např. robotických autonomních strojů pro přepravu zboží). Podpora bude směřovat také k zajištění vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, pořízení BIM a CDE systémů nebo vytvoření digitálního dvojčete.

Co je způsobilým výdajem?

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby a ostatní výdaje

Minimálně 80 % způsobilých výdajů musí být tvořeno tzv. „pokročilými technologiemi“.


Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč a maximálně do výše 200 000 EUR.

Míra podpory: 40 % z prokázaných způsobilých výdajů – malý podnik, 30 % z prokázaných způsobilých výdajů – střední podnik

Příjem žádostí bude zahájen dne 3. července 2023.

The Country for the Future, podprogram 3 „Inovace do praxe“

Jste malým či středním podnikem a hledáte finanční podporu na zavedení inovací?

Pro inovace produktů, postupů (procesů výroby nebo poskytování služeb) a inovace organizační, zejména projekty zaměřené na uplatnění moderních technologií či výsledků výzkumu a vývoje v podnikové praxi, které přispívají ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele, je určeno až 550 mil. Kč.

Projekty musí vést k naplnění alespoň jednoho z následujících cílů digitalizace:

 • systémová integrace – propojení softwaru a subsystémů v jeden funkční celek
 • analýza velkých dat (Big Data) – vývoj metod strojového učení a rozpoznávání pro plnohodnotně automatickou analýzu
 • komunikační infrastruktura – rozvoj konceptů komunikace M2M, IoT/M2M, 5G sítí
 • inženýrské procesy – aditivní výroba/3D tisk, systémové a reverzní inženýrství, bezvýkresová výroba
 • robotika – průmyslové a servisní roboty řízené senzory, autonomní roboti
 • datová úložiště a cloudové výpočty
 • rozšířená realita – použití např. ve skladování, logistice, dopravě či servisu; nositelná elektronika a augmentace
 • kybernetika a umělá inteligence – automatické řízení výrobních systémů, kybernetická bezpečnost, analýza obrazu, prediktivní diagnostika apod.
 • další prvky sloužící k podpoře digitálních cílů – senzory, kvantové technologie, high performance computing, pokročilá analýza dat, data management apod.

Co je způsobilým výdajem?

 • osobní náklady
 • materiál, drobný majetek, opravy a údržba, cestovní náklady apod.
 • smluvní výzkum, patentové licence apod.
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • odpisy majetku, např. nástrojů a technologického vybavení, použitého pro řešení projektu
 • poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • režijní náklady (20 %)

Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 20 mil..

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Příjem žádostí bude ukončen dne 9. června 2023.

Technologická inkubace pro startupy

Jste začínající inovační firmou? Využijte finanční podporu na nákup služeb pro rozvoj Vašich záměrů.

Technologická inkubace obecně podporuje vysoce inovativní startupy především v následujících oblastech:

 • rozvoj expertních dovedností a znalostí týmu
 • rozvoj produktu nebo služby (vývoj, testování, měření apod.)

Do aktuální výzvy, ve které je připraveno celkem 106 mil. korun, se mohou hlásit startupy z oblasti:

 • mobility,
 • kreativních průmyslů,
 • cirkulární ekonomiky,
 • umělé inteligence.

Co je způsobilým výdajem?

 • technologické, vývojové expertní služby
 • certifikace, ověření, autorizace, nutné např. pro uvedení inovovaného produktu na trh
 • konzultační, poradenské a právní služby např. související s ochranou IP; zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
 • služby školení a vzdělávání

Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována až do výše 5 mil. Kč (Inkubace Plus pro projekty s vysokým technologickým potenciálem a vysokou investiční náročností).

Příjem žádostí je plánován na období 18. května – 18. června 2023.

 

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek