BIC Plzeň

BIC News

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Podporovány jsou inovace produktů, postupů (procesů výroby nebo poskytování služeb) a inovace organizační, zejména projekty zaměřené na uplatnění moderních technologií či výsledků výzkumu a vývoje v podnikové praxi, které přispívají ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele.

Cíle v oblasti digitalizace

Projekty musí vést k naplnění alespoň jednoho z následujících cílů digitalizace:

 • systémová integrace – propojení softwaru a subsystémů v jeden funkční celek
 • analýza velkých dat (Big Data) – vývoj metod strojového učení a rozpoznávání pro plnohodnotně automatickou analýzu
 • komunikační infrastruktura – rozvoj konceptů komunikace M2M, IoT/M2M, 5G sítí…
 • inženýrské procesy – aditivní výroba/3D tisk, systémové a reverzní inženýrství, bezvýkresová výroba…
 • robotika – průmyslové a servisní roboty řízené senzory, autonomní roboti…
 • datová úložiště a cloudové výpočty
 • rozšířená realita – použití např. ve skladování, logistice, dopravě či servisu; nositelná elektronika a augmentace
 • kybernetika a umělá inteligence – automatické řízení výrobních systémů, kybernetická bezpečnost, analýza obrazu, prediktivní diagnostika apod.
 • další prvky sloužící k podpoře digitálních cílů – senzory, kvantové technologie, high performance computing, pokročilá analýza dat, data management apod.

Způsobilé náklady a výdaje

 • osobní náklady
 • materiál, drobný majetek, opravy a údržba, cestovní náklady apod.
 • smluvní výzkum, patentové licence apod.
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • odpisy majetku, např. nástrojů a technologického vybavení, použitého pro řešení projektu
 • poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • režijní náklady (20 %)

Výše podpory

 • max. 20 mil. Kč na projekt
 • 50 % způsobilých nákladů
 • alokace 500 mil. Kč (z toho 240 mil. Kč na rok 2023)
 • dotace se vyplácí předem formou záloh na každý rok řešení projektu

Harmonogram projektu

 • příjem žádostí do 5. 8. 2022
 • vyhlášení výsledků do 31. 1. 2023
 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023
 • doba řešení maximálně 36 měsíců

Hodnotící kritéria

 • zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele
 • využití digitalizace v průmyslu a službách
 • ekonomické přínosy pro příjemce
 • neekonomické přínosy projektu (univerzální design, energetické úspory/bezpečnost)
 • inovativnost řešení
 • technická úroveň
 • úplnost a komplexnost navrženého postupu řešení projektu

Očekávané ekonomické přínosy se musí v období pěti let od ukončení realizace projektu alespoň vyrovnat plánovaným způsobilým nákladům projektu. Posuzují se především hodnoty očekávaného navýšení tržeb podniku nebo úspor nákladů.

S programem The Country for the Future máme bohaté zkušenosti. Našim klientům jsme v předchozích veřejných soutěžích pomohli s přípravou několika úspěšných projektů.

Pokud máte zájem o podrobnější informace či konzultace k přípravě návrhu projektu a žádosti o dotaci, obraťte se na nás.

Ing. Zbyněk Doležal
E: dolezal@bic.cz
M: 603 512 849
T: 377 205 208

Jana Nyergesová
E: nyergesova@bic.cz
M: 603 554 908
T: 377 205 203

Zadávací dokumentace

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek