BIC Plzeň

BIC Use

Pivní kvasinky detekují jako miniaturní bioroboti nádorové buňky. XENO Cell Innovations vyvíjí metodu včasného odhalení rakoviny

Firmě pomohl BIC s finanční podporou na výzkum biotechnologické metody založené na „chytrých“ mikroorganismech, naprogramovaných k vyhledání rakovinných buněk v odebraném vzorku krve.

Společnost XENO Cell Innovations rozvíjí výsledky výzkumu dosažené na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, aby je bylo možné komerčně uplatnit v klinické praxi. Projekt získal díky BIC finanční podporu města Plzně i Ministerstva průmyslu a obchodu.

S BIC jsme spolupracovali již několikrát a vždy jsme byli úspěšní. Žádost musí být pochopitelná pro hodnotitele i efektivně sestavená pro žadatele. BIC odvádí vynikající práci v zajištění obojího.

Při žádosti o veřejné financování je věrohodný konzultant nesmírně důležitý,” konstatuje vedoucí výzkumného týmu a jednatel společnosti XENO Cell Innovations doc. Daniel Georgiev, Ph.D.

BIC Plzeň pomohl firmě získat finanční podporu na nákup služeb Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni z programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Díky tomu bylo možné provést výzkum uplatnění systému založeného na schopnosti mikroorganismů rozpoznat různé buněčné epitopy, specificky se na ně navázat, a tak umožnit vizualizaci hledaných buněk.

Další konzultace k programům podpory výzkumu, vývoje a inovací vyústily do spolupráce na přípravě dvouletého výzkumně-vývojového projektu zaměřeného na vytvoření praktického postupu a nástrojů sloužících k jednoduchému a rychlému vyhledání leukemických buněk ve vzorku krve pacienta. V závěru roku 2020 pomohl BIC formulovat podnikatelský záměra zpracovat žádost o podporu v programu Aplikace (OP PIK). I díky této pomoci Ministerstvo průmyslu a obchodu kladně rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu “BIODE – Biotechnologie pro detekci nádorových buněk”. BIC se firmě věnuje i při realizace projektu,pomáhá jí překonávat všechna úskalí spojená s čerpáním veřejných prostředků a plnit povinnosti příjemce podpory.

Pivní kvasinky tak mohou Plzeň proslavit hned dvakrát – světoznámým nápojem a také diagnostickou metodou, schopnou včas odhalit nádorové buňky a přispět tak ke zvýšení úspěšnosti při léčbě rakoviny.

Nové technologie pomáhají zvýšit konkurenceschopnost firem

Využití dotačního programu Inovační vouchery umožnilo firmě Infer s.r.o. z Chotíkova finančně výhodnou spolupráci s VZÚ Plzeň, díky které rozšířila nabízené portfolio produktů. To jí aktuálně přivádí nové zákazníky.

Celý článek