BIC Plzeň

BIC views

E-commerce: seznamte se s novými pravidly uplatňování DPH

Víte, jaké změny nastaly od 1. července 2021 v e-commerce? Jak funguje přeshraniční elektronické obchodování B2B a B2C? A umíte správně uplatnit DPH?

Od 1.7.2021 se změnily základní předpisy upravující uplatňování DPH v EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011. Změny lze rozdělit na změny týkající se:

  • dodání zboží a poskytování služeb spotřebitelům z jiných členských států
  • dovozu zboží nízké hodnoty ze třetích zemí

V návaznosti na novelizaci unijní legislativy mělo k 1.7.2021 dojít i k novelizaci českého zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Příslušná novela zákona o DPH však byla Parlamentem definitivně přijal až 14.9.2021 (vč. pozměňovacích návrhů Senátu, která zjednodušila přechodná ustanovení) a nabude účinnosti až v druhé polovině září. To však nemá vliv na skupinu změn, která se týká dodání zboží a poskytování služeb spotřebitelům do jiných členských států EU. Zkomplikovala však aplikaci změn týkajících se dovozu zboží nízké hodnoty.

V souvislosti se shora zmíněnými změnami dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop – OSS).

Namísto registrací k DPH v jednotlivých státech EU se prodávající může registrovat do režimu OSS a vypořádat evropskou DPH z vybraných transakcí v rámci speciální aplikace. Režim OSS se aplikuje nejen na prodeje zboží na dálku, vybrané prodeje dovezeného zboží na dálku, ale i na služby poskytované evropským konečným spotřebitelům (např. prodeje vstupenek na akce konané v ostatních státech EU, služby související s nemovitostí či nájem dopravního prostředku). V případě prodeje dovezeného zboží na dálku bude OSS, resp. IOSS aplikovatelný pro zásilky vlastní hodnoty do 150 eur nepodléhající spotřební dani.

Jedno správní místo operuje v několika režimech, kterými jsou:

  • režim Unie
  • režim mimo Unii
  • dovozní režim (Import One Stop Shop – IOSS).

Jedná se o separátní moduly, které mají vlastní registraci i přiznání (včetně odlišných termínů pro podávání těchto přiznání).

Prodej zboží na dálku

Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, pakliže je zboží dodáváno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně (tzv. transakce B2C – business to consumer, například občan/konečný spotřebitel/nepodnikatel)

Prodej zboží konečným spotřebitelům na dálku (přes internet) je obecně daněn v zemi spotřebitele. Výjimku mají jen malí dodavatelé usazení v jednom členském státě EU, kteří nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 000 EUR. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale i elektronicky poskytované služby a služby rozhlasového a televizního vysílání a telekomunikační služby pro koncové zákazníky v rámci EU (nikoli však poskytnutí jiných druhů služeb pro příjemce v EU). Takové podniky mohou využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud tedy celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“).

V případě překročení limitů (eventuálně v případě dobrovolné volby danění ve státě ukončení přepravy), je místo plnění v tom členském státě, ve kterém končí přeprava dodávaného zboží končí (v tom členském státě, do kterého je zboží dodáváno). V takovém případě může dodavatel, ve členském státě, ve kterém se místo plnění nachází, dodání danit:

  • tak že se v daném členském státě zaregistruje k DPH a bude v něm podávat přiznání k DPH a odvádět daň místním finančním orgánům. Pokud však bude prodávat zboží na dálku do více členských států, bude se muset registrovat k DPH v každém z nich.
  • tak, že vyžije režim jednoho správního místa (OSS) a bude daň jiného členského státu odvádět tuzemským finančním orgánům.

Poskytování služeb osobám nepovinným k dani

Vedle přeshraničních poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani v EU, u kterých bylo možné zvláštní režim jednoho správního místa již od 1.1.2015, může od 1.7.2021 poskytovatel nově přiznávat prostřednictvím OSS všechna další přeshraniční poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani, která se uskutečňují v EU, a která mají místo plnění v jiném členském státě.

Jedná se zejména o vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, přepravní služby, služby oceňování a práce na movitém hmotném majetku, vedlejší přepravní služby, jako jsou nakládka, vykládka, manipulace a podobné činnosti, služby související s nemovitostí, nájem dopravního prostředku apod. Tedy služby, poskytované koncovým zákazníkům, které mají definováno místo plnění v ustanoveních § 10 až 10f zákona o DPH.

Dovoz zboží

V současnosti platí, že od daně je osvobozen dovoz zboží do tuzemska, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR. Tento limit však bude po nabytí účinnost novely zákona o DPH zrušen. Hlavním cílem tohoto kroku je sjednotit pravidla a odstranit nevýhodné podmínky pro dodavatele zboží v EU oproti dovozu ze třetích zemí.

Pokud je příjemce (dovozce) zboží plátcem DPH tak bude při dovozu zboží standardně přiznávat DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu dováženého zboží (u všech zásilek) v přiznání k DPH. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky. Pro osoby neregistrované k DPH v roli příjemce zboží bude existovat několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.

V případě dovozu zboží s nižší hodnotou než 150 EUR (dovoz osvobozený od cla) bude možné využít:

  • standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
  • nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
  • dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma

 

Text byl připraven ve spolupráci s REINOHA consulting.

Jak (ne)dělat SWOT analýzu

Oblíbenou metodu často manažeři neumí správně využít a zůstávají v půli cesty. Její potenciál tak mnohdy zůstává nevyužit.

Celý článek

Obchodujete v zahraničí? Vyhněte se nejčastějším chybám při vyplňování Intrastatu

Víte, kdy vám vzniká vykazovací povinnost? Nezapomínáte do výkazů uvádět všechny náležité pohyby zboží? Umíte správně vyhodnotit formální nástrahy třístranných obchodů? Předejděte pokutám od celního úřadu!

Celý článek