BIC Plzeň

BIC views

E-commerce: seznamte se s novými pravidly uplatňování DPH

Víte, jaké změny nastaly od 1. července 2021 v e-commerce? Jak funguje přeshraniční elektronické obchodování B2B a B2C? A umíte správně uplatnit DPH?

Od 1.7.2021 se změnily základní předpisy upravující uplatňování DPH v EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011. Změny lze rozdělit na změny týkající se:

  • dodání zboží a poskytování služeb spotřebitelům z jiných členských států
  • dovozu zboží nízké hodnoty ze třetích zemí

V návaznosti na novelizaci unijní legislativy mělo k 1.7.2021 dojít i k novelizaci českého zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Příslušná novela zákona o DPH však byla Parlamentem definitivně přijal až 14.9.2021 (vč. pozměňovacích návrhů Senátu, která zjednodušila přechodná ustanovení) a nabude účinnosti až v druhé polovině září. To však nemá vliv na skupinu změn, která se týká dodání zboží a poskytování služeb spotřebitelům do jiných členských států EU. Zkomplikovala však aplikaci změn týkajících se dovozu zboží nízké hodnoty.

V souvislosti se shora zmíněnými změnami dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop – OSS).

Namísto registrací k DPH v jednotlivých státech EU se prodávající může registrovat do režimu OSS a vypořádat evropskou DPH z vybraných transakcí v rámci speciální aplikace. Režim OSS se aplikuje nejen na prodeje zboží na dálku, vybrané prodeje dovezeného zboží na dálku, ale i na služby poskytované evropským konečným spotřebitelům (např. prodeje vstupenek na akce konané v ostatních státech EU, služby související s nemovitostí či nájem dopravního prostředku). V případě prodeje dovezeného zboží na dálku bude OSS, resp. IOSS aplikovatelný pro zásilky vlastní hodnoty do 150 eur nepodléhající spotřební dani.

Jedno správní místo operuje v několika režimech, kterými jsou:

  • režim Unie
  • režim mimo Unii
  • dovozní režim (Import One Stop Shop – IOSS).

Jedná se o separátní moduly, které mají vlastní registraci i přiznání (včetně odlišných termínů pro podávání těchto přiznání).

Prodej zboží na dálku

Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, pakliže je zboží dodáváno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně (tzv. transakce B2C – business to consumer, například občan/konečný spotřebitel/nepodnikatel)

Prodej zboží konečným spotřebitelům na dálku (přes internet) je obecně daněn v zemi spotřebitele. Výjimku mají jen malí dodavatelé usazení v jednom členském státě EU, kteří nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 000 EUR. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale i elektronicky poskytované služby a služby rozhlasového a televizního vysílání a telekomunikační služby pro koncové zákazníky v rámci EU (nikoli však poskytnutí jiných druhů služeb pro příjemce v EU). Takové podniky mohou využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud tedy celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“).

V případě překročení limitů (eventuálně v případě dobrovolné volby danění ve státě ukončení přepravy), je místo plnění v tom členském státě, ve kterém končí přeprava dodávaného zboží končí (v tom členském státě, do kterého je zboží dodáváno). V takovém případě může dodavatel, ve členském státě, ve kterém se místo plnění nachází, dodání danit:

  • tak že se v daném členském státě zaregistruje k DPH a bude v něm podávat přiznání k DPH a odvádět daň místním finančním orgánům. Pokud však bude prodávat zboží na dálku do více členských států, bude se muset registrovat k DPH v každém z nich.
  • tak, že vyžije režim jednoho správního místa (OSS) a bude daň jiného členského státu odvádět tuzemským finančním orgánům.

Poskytování služeb osobám nepovinným k dani

Vedle přeshraničních poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani v EU, u kterých bylo možné zvláštní režim jednoho správního místa již od 1.1.2015, může od 1.7.2021 poskytovatel nově přiznávat prostřednictvím OSS všechna další přeshraniční poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani, která se uskutečňují v EU, a která mají místo plnění v jiném členském státě.

Jedná se zejména o vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, přepravní služby, služby oceňování a práce na movitém hmotném majetku, vedlejší přepravní služby, jako jsou nakládka, vykládka, manipulace a podobné činnosti, služby související s nemovitostí, nájem dopravního prostředku apod. Tedy služby, poskytované koncovým zákazníkům, které mají definováno místo plnění v ustanoveních § 10 až 10f zákona o DPH.

Dovoz zboží

V současnosti platí, že od daně je osvobozen dovoz zboží do tuzemska, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR. Tento limit však bude po nabytí účinnost novely zákona o DPH zrušen. Hlavním cílem tohoto kroku je sjednotit pravidla a odstranit nevýhodné podmínky pro dodavatele zboží v EU oproti dovozu ze třetích zemí.

Pokud je příjemce (dovozce) zboží plátcem DPH tak bude při dovozu zboží standardně přiznávat DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu dováženého zboží (u všech zásilek) v přiznání k DPH. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky. Pro osoby neregistrované k DPH v roli příjemce zboží bude existovat několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.

V případě dovozu zboží s nižší hodnotou než 150 EUR (dovoz osvobozený od cla) bude možné využít:

  • standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
  • nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
  • dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma

Text byl připraven ve spolupráci s REINOHA consulting.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek