Chystané změny v programu SME Instrument od roku 2018

13.12.2017

SME Instrument_logo_cutSME Instrument je součástí programu Horizon 2020 a jeho cílem je podpora malých a středních podniků, které vyvíjejí inovativní produkty s perspektivou uplatnění na mezinárodních trzích. Je určen pro fáze těsně před uvedením nového produktu na trh.

SME Instrument podporuje 3 fáze:

1. fáze (ověření konceptu, vypracování studie proveditelnosti a podnikatelského záměru pro získání investora): paušální dotace ve výši 50 tis. Eur,
2. fáze (příprava pro vstup na mezinárodní/globální trh – ověření technických parametrů, testování, zhotovení prototypu): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu Eur,
3. fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení.

Uzávěrky podání projektu pro rok 2018:

1. fáze: 7. listopadu

2. fáze: 10. října

Projekt může podat samotná firma (malý a střední podnik) bez dalších partnerů. 

Od roku 2018 se SME Instrument stane součástí pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC) a dojde k následujícím změnám:

  • na rozdíl od předchozích rámcových programů dojde ke zrušení předem definovaných tematických okruhů projektů. Řešitelé tak budou moci předložit projekty na mnohem širší spektrum témat;
  • zjednodušený obsah a struktura přihlašovacího formuláře,
  • ve fázi 2 budou zavedeny pohovory, které se uskuteční v Bruselu. (Žadatelé obdrží informaci o účasti pouze 7 – 10 dní před konáním pohovoru, je tedy dobré začít s přípravou co nejdříve po podání projektu. Délka pohovoru je 30 minut, přičemž 10 minut bude věnováno prezentaci projektu a 20 minut dotazům poroty. Hodnotit se bude známkami A a B. Financování pak získají pouze projekty, které obdrží známku A.)
   Aktuální termíny pohovorů pro rok 2018:
   25. – 29. června (projekty s uzávěrkou 23. května)

   12. – 16. listopadu (projekty s uzávěrkou 10. října)

  • bude kladen zvýšený důraz na přelomový charakter řešení,
  • zvýšená pozornost bude věnována také projektovému týmu, jeho zkušenostem v oblasti komercializace a schopnosti realizovat projekt,
  • nově bude možno využít službu mentoringu k rozvoji tzv. leadership skills.

Projekty, které budou Evropskou komisí vyhodnoceny jako kvalitní, tedy získají určitý počet bodů, obdrží tzv. Seal of Excellence. Pokud však na všechny takto kvalitní projekty žadatelů z České republiky nebude v dané výzvě dostatek finančních prostředků, mohou tito zažádat o podporu  od Technologické agentury ČR (TA ČR) z programu  GAMA – Seal of Excellence. TA ČR již podpořil excelentní projekty v rámci „SME Instrument“ a poskytl finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního řešení. 

Jedním z úspěšných žadatelů o podporu TA ČR v programu GAMA - Seal of Excelence je ve spolupráci s BIC Plzeň i plzeňská firma Softech, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT. 
Konzultanti BIC Plzeň Vám podají další informace, tel. 377 235 379:
Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz
Mgr. Jana Jeřábková, jerabkova@bic.cz

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce