Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

02.03.2018

28. února 2018 byla vyhlášena  4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

  • Příjemci podpory mohou být podniky a výzkumné organizace.
  • Maximální výše podpory je 60 % celkových uznaných nákladů projektu.
  • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. října 2018 a nejpozději 1. března 2019. 
  • Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 28. února 2023.
  • Maximální délka projektu je 48 měsíců.

Důležitou součástí projektového návrhu je doložení aplikačního a tržního potenciálu předpokládaných výsledků projektu, např. průzkumem trhu, studií, poptávkou odběratelů či uživatelů. Podstatné je též prokázání potřebnosti a novosti navrženého řešení projektu ve vztahu k existujícím řešením a výsledkům, a to např. pomocí rešerší na stav techniky, rešerší na výrobky či patentovou rešerší.

Nově se zavádí role tzv. aplikačního garanta (jeho role je specifikována v zadávací dokumentaci), jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi.

V programu EPSILON mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem:

Fprum - průmyslový vzor
Fuzit - užitný vzor
Gprot - prototyp
Gfunk - funkční vzorek
Nlec - léčebný postup
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
Nmet - certifikovaná metodika
Npam - památkový postup
P - patent
R - software
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie

Soutěžní lhůta končí 12. dubna 2018.

Podrobnější informace k výzvě naleznete na stránkách TA ČR

Konzultanti BIC Plzeň Vám mohou pomoci se zpracováním přihlášky a návrhu projektu. Kontaktní osoba: Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz, tel.: 377 235 379.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce